หัวข้อ :  CHAMP #14 บุคลากรน้องใหม่ ม.หาดใหญ่
เมื่อวันที่ 15/10/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
CHAMP #14 บุคลากรน้องใหม่ ม.หาดใหญ่ สำนักทรัพยากรมนุษย์ ม.หาดใหญ่ จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่และสวนอาหารครัวทะเล สวน สงขลา เมื่อวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2555 เพื่อจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างมีรูปแบบ ให้เหมาะสมกับตำแหน่งและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร ภายในโครงการสอนให้บุคลากรได้เรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมร่วม หรือที่เรียกว่า CHAMP โดยบุคลากรต้องมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง สมานฉันท์เป็นหนึ่งเดียวกัน รับผิดชอบต่อผลงานโปร่งใสตรวจสอบได้ อีกทั้งต้องยึดมั่นในคุณธรรมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งค่านิยมร่วมก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงามและยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรให้รู้ถึงการใช้ชีวิตการทำงานในรั้วมหาวิทยาลัย ด้านนางสาวภาวนา ชูเชิด เจ้าหน้าที่งานบริหารอัตรากำลังฯ ฝ่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์กล่าวถึงโครงการว่า “ขอบคุณสำนักทรัพยากรมนุษย์และเพื่อนทุกคนที่มาเป็น CHAMP เดียวกัน ยอมรับว่าไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้ที่ไหนมาก่อน แต่เมื่อได้มาเข้าร่วมโครงการนี้ทำให้ย้อนวัยไปช่วงสมัยเด็กมหาวิทยาลัยอีกครั้ง นอกจากจะได้ความสนุกแล้วยังได้มิตรภาพอีกด้วยค่ะ” อีกทั้งอาจารย์ธีรวุฒิ อ่อนดำ อาจารย์ประจำรายวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจกล่าวเสริมถึงโครงการในครั้งนี้ “การต้อนรับและความเป็นมิตรที่อบอุ่นของบุคลากรและอาจารย์ในCHAMP ถือเป็นมิตรภาพที่ดีระหว่างกันทั้งสามวัน ผมหวังว่าโอกาสหน้าCHAMPนี้คงได้ร่วมพบปะ สังสรรค์กันอีกนะครับ”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201210151381.doc
201210151382.jpg
201210151383.jpg
201210151384.jpg
 
ทีมงาน