หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่จับมือ มทร.สงขลา อบรมอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา รุ่น 2
เมื่อวันที่ 11/10/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่จับมือ มทร.สงขลา อบรมอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา รุ่น 2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เป็นเจ้าภาพจัด “อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษารุ่นที่ 2” ให้แก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 8 สถาบัน จำนวน 100 คน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนและการนิเทศก์งานในระบบสหกิจศึกษา รวมไปถึงการฝึกทักษะการให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานแก่นักศึกษา ทั้งด้านวิชาการและทักษะการทำงานในสถานประกอบการ ตลอดจนจริยธรรมผู้นิเทศก์สหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง กล่าวว่า “สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเล็งเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนระบบสหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (work integrated learning : WIL) ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมด้านการพัฒนาอาชีพ และมีการเรียนรู้ที่นำไปสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้นอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา ทางเครือข่ายฯจึงได้จัดให้มีการอบรมฯ ครั้งนี้ขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่อาจารย์ในการเป็นผู้นิเทศก์งานที่ดี มีความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติที่ดีต่องานสหกิจศึกษา และสามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ” อาจารย์บุญทิวา แซ่ลิ่ม อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวว่า “การอบรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์มาก ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจในสหกิจศึกษามากขึ้น ว่ามันไม่ใช่แค่การดูแลนักศึกษาฝึกงาน แต่มันมีรายละเอียดมากกว่านั้น ที่เราต้องทำความเข้าใจในองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อจะได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการดูแลนักศึกษาต่อไป นอกจากนี้ยังประทับใจในวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ ได้มาถ่ายทอดแนวคิดและแนะแนวทางในการปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษาที่เป็นประโยชน์ ที่สำคัญได้รู้จักอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่จะเป็นเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นในการทำงานด้านสหกิจศึกษาร่วมกัน โดยอยากให้มีการอบรมแบบนี้ในรุ่นต่อ ๆ ไปให้มากขึ้นค่ะ“
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201210111731.doc
201210111732.jpg
201210111733.jpg
201210111734.jpg
 
ทีมงาน