หัวข้อ :  HATYAI POLL ครั้งที่ 4-2555 เรื่อง “ บทสรุปรายงาน คอป. กับความปรองดองของคนในสังคมไทย”
เมื่อวันที่ 2/10/2555    โดย สำนักวิจัย

หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ            ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับบทสรุปรายงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กับความปรองดองของคนในสังคมไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชน จำนวน 1,006 ตัวอย่าง และใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่   21-25  สิงหาคม  2555  สรุปผลการสำรวจ ดังนี้

 

สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 55.6)  อายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 42.3) รองลงมา  มีอายุระหว่าง  31-40 ปี (ร้อยละ 24.6)  และอายุ 18-20 ปี (ร้อยละ 15.4) ตามลำดับ นอกจากนี้         กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ  29.9)  รองลงมา  พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง, รับจ้างทั่วไป, ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย  คิดเป็นร้อยละ  19.5 , 14.5 , 13.0  และ 12.8  ตามลำดับ     

 

สรุปผลการสำรวจ

รศ. ทัศนีย์ ประธาน  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล ในประเด็นรายงาน คอป. กับความปรองดองของคนในสังคมไทย   พบว่า  ประชาชนจังหวัดสงขลาร้อยละ 35.9  ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมไทย  รองลงมา ผู้ที่ไม่ต้องการสูญเสียอำนาจของตนเอง (ร้อยละ 18.5) ความอ่อนแอของระบอบประชาธิปไตย (ร้อยละ 13.5) และต่างฝ่ายต่างเห็นคนอื่นเป็นศัตรู  (ร้อยละ 12.7) นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 75.6 ควรดำเนินคดีตามกฎหมาย มีเพียงร้อยละ 24.4  ควรนิรโทษกรรมผู้กระทำผิดทั้งหมด  ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 68.3 เห็นว่ารายงานฉบับสมบูรณ์ของ คอป.ไม่สามารถทำให้เกิดความปรองดองของคนในสังคมได้  มีเพียงร้อยละ 31.7 รายงานฉบับสมบูรณ์ของ คอป. สามารถทำให้เกิดความปรองดองของคนในสังคมได้

ประชาชนในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ร้อยละ  71.9 เห็นว่าการรอลงอาญา 2 ปี ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม  โดยที่ประชาชนร้อยละ 57.0 เห็นด้วยให้มีการยกเลิกการรอลงอาญา 2 ปี และร้อยละ 43.0 เห็นว่าไม่ควรยกเลิกการรอลงอาญา 2 ปี

ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนการชุมนุมที่ไม่ได้ปราศจากอาวุธ พบว่า ประชาชนร้อยละ  29.8 เห็นควรให้เจ้าหน้าที่สามารถสลายการชุมนุมด้วยความชอบธรรม มากที่สุด รองลงมา ไม่ควรให้นักการเมือง/สส. มาเคลื่อนไหวทางการเมืองผ่านการชุมนุมอีก และสื่อนำเสนอข่าวเท่าที่จำเป็น คิดเป็นร้อยละ 23.8 และ 17.0 ตามลำดับ  ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ  84.6 ต้องการเห็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายหมิ่นสถาบันอย่างเป็นเอกภาพและเท่าเทียมกัน มากที่สุด รองลงมา ทุกฝ่ายยุติการกล่าวอ้างและให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์  , รัฐบาลให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ , ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบ และรัฐบาลต้องส่งเสริมกลไกการตรวจสอบทุจริตจากภาคประชาชนอย่างจริงจัง คิดเป็นร้อยละ 84.4 , 83.2 , 82.6  และ 82.5 ตามลำดับ

                ประชาชนร้อยละ 55.7 เห็นว่าจากรายงานฉบับสมบูรณ์ คอป. พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ และร้อยละ 44.3 เห็นว่าจากรายงานฉบับสมบูรณ์ คอป. พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ สามารถเดินทางกลับประเทศได้


 
ดาวน์โหลดไฟล์
201210214471.pdf
201210214472.jpg
 
ทีมงาน