หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ประกวดนักศึกษาสหกิจฯดีเด่น” มุ่งพัฒนานักศึกษาสู่การปฏิบัติงานจริง
เมื่อวันที่ 1/10/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่ประกวดนักศึกษาสหกิจฯดีเด่น” มุ่งพัฒนานักศึกษาสู่การปฏิบัติงานจริง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 6 เพื่อให้นักศึกษาที่ผ่านการฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงานและประสบการณ์ที่ได้รับ มาถ่ายทอดให้กับคณาจารย์และเพื่อนนักศึกษา โดยการประกวดครั้งนี้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ” คว้ารางวัลชนะเลิศด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการจัดการ จากการฝึกสหกิจศึกษาที่โรงแรมอนันตบุรินทร์ รีสอร์ท จ.กระบี่ ในผลงาน“การคำนวณต้นทุนรายการอาหารและเครื่องดื่มบุฟเฟ่ต์” และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัลชนะเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการฝึกสหกิจศึกษาที่ หจก.สตอมส์เทคโนโลยี ในผลงาน “ระบบขายบัตรกำนัลส่วนลด” นอกจากนี้ยังมีรางวัลขวัญใจ Co-op (โคอ็อบ) โดยคัดเลือกจากคะแนนเสียงของผู้เข้ารับฟังโครงการฯ ซึ่งรางวัลตกเป็นของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมป่าตอง อาคารภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา นายจักรพงศ์ สาลิฟา และนายจิรวัฒน์ ทองใหญ่ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงความประทับใจและความรู้ที่ได้รับจากการฝึกปฎิบัติสหกิจศึกษาในครั้งนี้ว่า “สถานประกอบการที่เราเข้าฝึกปฎิบัติสหกิจในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้เราได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ เราได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้จริง ซึ่งพี่ ๆ ที่บริษัทให้ความเป็นกันเองและไว้วางใจให้เราทำงานชิ้นสำคัญหลายงาน ทำให้รู้สึกว่าการฝึกสหกิจศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ และมีประโยชน์ต่อนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ถือเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งสำคัญที่อยากให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วม และขอบคุณ ม.หาดใหญ่ที่ให้การสนับสนุนการฝึกสหกิจฯของนักศึกษาอย่างจริงจังครับ” นางสาวพรปวีณ์ พูลประภัย และนายอดิศักดิ์ สังยาหยา นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการจัดการ ฝากถึงน้องๆที่จะเข้าฝึกสหกิจศึกษาในรุ่นต่อไปว่า “การที่จะฝึกสหกิจฯจนประสบความสำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวเราเอง ไม่ว่าจะในเรื่องความตั้งใจในการทำงาน การตรงต่อเวลา ความสามารถในการปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย การปรับตัวและรู้จักนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ ซึ่งเราต้องขยันจดจำและหมั่นเรียนรู้จากคำแนะนำของพี่ ๆ ในสถานประกอบการ ไม่เข้าใจให้กล้าถาม ทำผิดก็ต้องยอมรับและรู้จักแก้ไข ขอให้น้อง ๆ ทุกคนตั้งใจและฝึกสหกิจอย่างมีความสุขค่ะ”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201210122141.doc
201210122142.jpg
201210122143.jpg
201210122144.jpg
 
ทีมงาน