หัวข้อ :  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.หาดใหญ่นำร่อง สร้าง Graphic Designer มืออาชีพและตั้งตัวได้
เมื่อวันที่ 1/10/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.หาดใหญ่นำร่อง สร้าง Graphic Designer มืออาชีพและตั้งตัวได้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดโครงการ “อบรมทักษะการประกอบอาชีพ Graphic Designer มืออาชีพ” ให้แก่ ผู้ประกอบ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่ผ่านคัดเลือกจำนวน 40 คนจากทั่วภาคใต้ได้เข้าอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างผู้ประกอบการด้าน Graphic Design มืออาชีพ โดยฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ร่วมกันมาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะและความเข้าใจด้านการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิโปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator ตลอดจนการออกแบบเว็บไซด์ แผ่นพับ โบร์ชัวร์ และสื่อสื่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการจัดทำแผนธุรกิจแบบครบวงจร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปพัฒนาอาชีพของตนเองต่อไป โดยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตลอดเดือนสิงหาคม – กันยายน 2555 ที่ผ่านมา อาจารย์ธนากร พฤกษ์รัตนนภา อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ และผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กล่าวว่า “โครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพ Graphic Designer มืออาชีพ เป็นโครงการที่มีความทันสมัยเหมาะกับแนวโน้มการทำธุรกิจในปัจจุบัน สามารถประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้หลายด้าน โดยเฉพาะการจัดทำแผนธุรกิจ การวางแผนการตลาด นับได้ว่าสร้างประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้งที่เป็นนักศึกษา ผู้ประกอบการใหม่ และผู้ประกอบการเอง โดยร้อยละ 20 ของผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตนเองต่อไปได้” คุณประพันธ์ จันทร์ช่วย จากบริษัท โซเดีย เซ้าเทิร์นการ์ด แอนด์ มีเดียโซลูชั่น จำกัด หนึ่งในวิทยากรประจำโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการนี้น่าสนใจมาก ๆ เพราะเปิดกว้างให้กับผู้สนใจทั่วไป ทั้งกลุ่มที่ยังเป็นนักศึกษา ผู้ประกอบการใหม่ และผู้ที่ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์เอง ได้มาทบทวนทักษะและเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่ ๆ โดยหลักสูตรจะเน้นการเพิ่มช่องทางการทำธุรกิจกราฟิกดีไซน์ให้มากขึ้น ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ งานอบรม สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก การออกเบบ การทำเว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อพัฒนาผู้อบรมให้เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ” คุณชัยรัตน์ ยาอืด ผู้ประกอบการและหนึ่งผู้เข้าอบรมโครงการฯ กล่าว่า “เป็นโอกาสดีที่ทำให้ได้เรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ทำให้เห็นภาพธุรกิของตนเองครอบคลุมทั้งระบบ ทั้งยังสามารถนำไปปฏิบัติและพัฒนางานที่ทำอยู่ ซึ่งจะนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนธุรกิจของตนเองต่อไป ขอบคุณศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่จัดโครงการดี ๆ แบบนี้ให้แก่ชุมชน ถือเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจ ทำให้สามารถทำงานในสิ่งที่ตนเองมีความสนใจ สามารถสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพได้อย่างแท้จริง” ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการฯที่สนใจจะประกอบธุรกิจด้าน Graphic Design ยังมีโอกาสใช้บริการกองทุนตั้งตัวได้ ผ่านศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งรัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณระหว่าง พ.ศ. 2556-2559 ทั้งสิ้น 40,000 ล้านบาท สำหรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษา หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่ชั้น G อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7442-4487 หรือ 081-0969380
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20121012231.doc
20121012232.jpg
20121012233.jpg
20121012234.jpg
 
ทีมงาน