หัวข้อ :  ธนาคารเกียรตินาคินจับมือม.หาดใหญ่ จัดกิจกรรมติดอาวุธทางปัญญาแก่ครูในจังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 26/9/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ธนาคารเกียรตินาคินจับมือม.หาดใหญ่ จัดกิจกรรมติดอาวุธทางปัญญาแก่ครูในจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับธนาคารเกียรตินาคิน มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา มูลนิธิธนาคารเกียรตินาคิน และสถาบันแพคริม ฟิวเจอร์ ลีดเดอร์ จัดโครงการ “เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินีนาถยุพราช 60 พรรษา นพรัตน์เกียรติร่วมมิตร มุ่งสู่ความรู้ทางการเงินเพื่อพลังครูสู่ความสำเร็จแก่คณะครูในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา” โดยมีครูในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมโครงการกว่า 40 คน ภายในโครงการได้ส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน การบริหารเงิน ป้องกันการเป็นหนี้ และการมีวินัยทางการเงินให้แก่ครู เพื่อสนับสนุนให้ครูมีภาวะความเป็นผู้นำและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปถ่ายทอดแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมต่อไปได้ ณ ห้อง U 301 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201292611431.doc
201292611432.jpg
201292611433.jpg
201292611434.jpg
 
ทีมงาน