หัวข้อ :  นครา ม.หาดใหญ่’ คว้ารางวัลจากโครงการประกวดแนวปฎิบัติที่ดี (Good Practrices) จากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา อุดมคติไทย
เมื่อวันที่ 20/9/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
‘นครา ม.หาดใหญ่’ คว้ารางวัลจากโครงการประกวดแนวปฎิบัติที่ดี (Good Practrices) จากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา อุดมคติไทย ‘ทีมนครา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่’ นำโดย อาจารย์นพวัลภ์ คงคาลิหมีน , นางสาวอังสุมาลี ชลธาร ,นางสาวผาณิตา เพียรเลิศมีสุข และตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำโครงการ “ม.หาดใหญ่รวมน้ำใจสู่สังคม ครั้งที่ 2” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอับหนึ่งจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาอุดมคติไทย เขตภาคใต้ จากโครงการประกวดแนวปฎิบัติที่ดี (Good Practrices) ในการนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างสำนึกสาธารณะแก่นิสิตนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพและนำมาปรับใช้ในการพัฒนากิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างสำนึกสาธารณะแก่นิสิตนักศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยในเขตภาคใต้เข้าร่วมโครงการจำนวน 33 สถาบัน และมีพิธีมอบรางวัล ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรมซากุระ แกรนด์ วิว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 นางสาววินิดา หมัดเบ็ญหมาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบงานและการจัดการความรู้สำนักนโยบายและงบประมาณ อาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการได้กล่าวถึงรายละเอียดของโครงการว่า “เป็นโครงการที่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมมือกันในการทำความดีให้กับผู้ด้อยโอกาสและคนอนาถา เพื่อสร้างสังคมแห่งการให้ ถือเป็นการตอบแทนชุมชน สังคม ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ขับเคลื่อนกิจกรรมโดยนักศึกษา และเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากโครงการในปีก่อน และนำกิจกรรมเด่นของทางนครา คือ กิจกรรมทางด้านการพยาบาล ไปสอนแก่น้องๆ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา ซึ่งน้องๆมีความบกพร่องทางการได้ยิน พูดไม่ได้ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีการเตรียมตัวในการสื่อสารกับน้องๆ มีการเรียนการทำภาษามือและการจัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์เพื่อให้ความรู้” ด้านนางสาวอังสุมาลี ชลธารสฤษฏ์ เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษากล่าวต่อว่า “ขอขอบคุณอาจารย์สมชัย ปราบรัตน์, อาจารย์จิราภรณ์ บัวเพ็ชร และอาจารย์นพวัลภ์ คงคาลิหมีน ที่ให้คำแนะนำในการทำโครงการ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดทำโครงการ รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านประกันคุณภาพต่อไป” นับได้ว่ากลุ่มนักศึกษาอาสาพยาบาล หรือ “นครา ม.หาดใหญ่” มุ่งสร้างสังคมแห่งความดี สร้างจิตสำนึกแห่งการให้ เป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยเหลือสังคมโดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทน โดยมีแผนจะจัดโครงการฯในครั้งต่อไปกับน้อง ๆ โรงเรียนคนตาบอดธรรมสากล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201292012591.doc
201292012592.jpg
201292012593.jpg
201292012594.jpg
 
ทีมงาน