หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่จัดพิธีประสาทปริญญา รุ่น 13 พร้อมมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัล “มะหาดเพชร” แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
เมื่อวันที่ 7/9/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่จัดพิธีประสาทปริญญา รุ่น 13 พร้อมมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัล “มะหาดเพชร” แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2554 พร้อมทั้งมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ”มะหาดเพชร” ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรในระดับปริญญาโท จำนวน 48 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 227 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 976 คน โดยมี ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่อนุมัติให้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ได้แก่ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต ได้รับปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาการ และนายสรณ์ จงศรีจันทร์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชีย บริษัท Young & Rubicam Brands ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป นอกจากนี้ยังมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “มะหาดเพชร”เพื่อยกย่องบุคคลที่ทำประโยชน์แก่สังคมและเป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่นางสาวฐปนีย์ เอียดศรีไชย สื่อมวลชน สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. อีกด้วย ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต ผู้ได้รับปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาการ กล่าวว่า “การได้รับปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในครั้งนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เพราะมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ มีการเติบโตอย่างรวดเร็วจนติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ อีกทั้งยังมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ออกรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง ฝากถึงบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ว่า การทำงานหรือกระทำสิ่งใด ๆ ขอให้ยึดมั่นอยู่ในความดี ซึ่งความดีนั้นจะส่งผลดีกลับต่อผู้ที่ทำดีแน่นอน” นายสรณ์ จงศรีจันทร์ ผู้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป กล่าวว่า“มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นมืออาชีพ สมเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของภาคใต้ วันนี้รู้สึกปลาบปลื้มใจมากที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้เกียรติในครั้งนี้ ขอฝากข้อคิดถึงบัณฑิตในเรื่องการทำงานขอให้ทำงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งฝึกฝนความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จต่อไป ที่สำคัญให้ยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนำมาปรับใช้ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ชีวิตให้มีความสุข ซึ่งถือเป็นการจะสร้างความสมดุลให้แก่ชีวิต” นางสาวฐปนีย์ เอียดศรีไชย ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “มะหาดเพชร” กล่าวว่า “ขอบพระคุณมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และคณะกรรมการที่คัดเลือกให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับตนเองและวงศ์ตระกูล อีกทั้งเป็นกำลังใจในการทำหน้าที่สื่อสารมวลชน ที่จะต้องยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการนำเสนอข่าวที่ถูกต้อง ชัดเจน และเที่ยงตรงให้กับประชาชน”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2012971071.doc
2012971072.jpg
2012971073.jpg
2012971074.jpg
 
ทีมงาน