หัวข้อ :  วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน เน้นปฏิบัติ ..ฝึกงานต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 25/12/2554    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน เน้นปฏิบัติ ..ฝึกงานต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน (Didyasarin International College) เตรียมพร้อมบัณฑิตสู่ตลาดนานาชาติ ด้วยหลักสูตรนำสมัย เน้นการปฏิบติและฝึกงานในต่างประเทศ พร้อมเดินหน้า MOU กับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ อาจารย์วาสนา นิยมเดชา ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศรินเปิดเผยว่า “วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน เป็นหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดสอนในหลักสูตรอินเตอร์ 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรสองภาษา 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชามัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์ และสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มีนักศึกษาและคณาจารย์จากทั้งในและต่างประเทศ เน้นหลักสูตรที่ทันสมัย ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยเข้าร่วมกับโครงการสหกิจศึกษาส่งนักศึกษาไปฝึกงานและฝึกภาษายังต่างประเทศ นอกจากนี้ทางวิทยาลัยฯยังดำเนินการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ หรือ MOU กับสถาบันการศึกษาชั้นน้ำในต่างประเทศหลายแห่ง อาทิ Yunnan Normal University Liuzhou City Vocational College ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน HELP University College Limkokwing University of Creative Technology Academy of Digital Animation and Media (ADAM) ประเทศมาเลเซีย” “ที่ผ่านมาทางวิทยาลัยฯได้ดำเนินการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานทุกภาคเรียน อาทิ เมื่อปีการศึกษา 2552 ได้ส่งนักศึกษาสาขาภาษาจีนธุรกิจ ไปศึกษาวิชาภาษาจีนที่ประเทศจีนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2553 ส่งนักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์ไปฝึกงานที่ บริษัท Zebra FX และบริษัท Design City ประเทศมาเลเซีย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าฝึกงานที่สถานทูตไทยประจำประเทศมาเลเซีย และส่งนักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์ จำนวน 20 คน เข้าเรียนรายวิชา Visual Effect และ Advanced 3D Design ที่ประเทศมาเลเซีย และปีใน 2554 มีแผนจะส่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจไปเรียนที่ประเทศมาเลเซียเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา” อาจารย์วาสนากล่าวถึงแผนในอนาคตว่า “ทางวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน จะกำหนด หลักเกณฑ์การออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์และเรียนรู้จากการปฏิบัติ ในต่างประเทศ 100 เปอร์เซ็นต์ และกำหนดให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรใน ต่างประเทศ โดยมีการเทียบโอนหน่วยกิตกลับมายังประเทศไทย”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2011122523441.doc
2011122523442.jpg
 
ทีมงาน