NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


ANNOUNCEMENT | ประกาศ

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตร บัญชีบัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ (ลำดับที่ 294 - 297/2560)

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตร บัญชีบัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ (ลำดับที่ 291 - 293)

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ลำดับที่ 290/2560)

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 2561

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560, 2561

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาต่อ (รอบคณะอนุกรรมการสัมภาษณ์และคัดเลือกฯ)

ม.หาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีภาคสมทบ ประเภททุนการศึกษาเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 19,500 บาท (ไม่รวมภาคฤดูร้อน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่จะผ่อนผันทหาร

การมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2560