Annoucement

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ระดับปริญญาตรี ประเภททุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2560

การมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2560

ม.หาดใหญ่ เปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน นำประสบการณ์ในการทำงานเทียบโอนรายวิชาที่เปิดสอนใน ม.หาดใหญ่

Line Libraryhu (บริการดีๆจากห้องสมุด)

ดาวน์โหลด Proceeding การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7

**ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง - อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 อัตรา

ระเบียบมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ว่าด้วย ทุนการศึกษาและการลาศึกษาต่อ พ.ศ.2559

ประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านขายชา-กาแฟ บริเวณภายในม.หาดใหญ่

ประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อจัดตั้งเนอสเซอรี่บริเวณภายใน ม.หาดใหญ่

ระเบียบ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2558

Hatyai University Announcement Application for the Scholarships for International Students Hatyai University Bachelor's Degree 2016 Academic Year

การรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (Hatyai University) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ขั้นตอนการใช้บริการ Book Delivery

การรับรองประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ

ขอเชิญดาวน์โหลดบทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมหาดใหญ่วิชาการ