ขอบเขตและวิธีการดำเนินงาน
>> ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

            

    การดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย 9 กระบวนการ คือ การประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร
การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน การคัดกรองผู้หวังผลสัมฤทธิ์ การเพิ่มทักษะการประกอบการ การประเมินผล การส่งเสริม / กระตุ้นการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ การสรุปผลและมอบวุฒิบัตร การประเมินผลสัมฤทธิ์  ดังกระบวนการดังนี้
                4.1 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ( กระบวนการที่ 1)
 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยกาจัดทำประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง หรือกิจกรรมพิเศษ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรมให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายโดยพิจารณาเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้ง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์  และเลือกช่องทางการกระจายสื่อที่หลากหลายให้ได้จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการในจำนวนที่เหมาะสม ได้แก่
                                ช่วงที่ 1 ก่อนการอบรม เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สิ่งพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง ไฟวิ่ง website และหน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา เป็นต้น
                                ช่วงที่ 2  ระหว่างหรือภายหลังการอบรม เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของผู้ผ่านการอบรม โดยผ่านสื่อต่างๆ หรือการออกบูธจัดแสดงนิทรรศการ ผลงาน
               
                4.2 การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ(กระบวนการที่ 2)
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้ารับการอบรมทั้งในส่วนของข้อเขียน และ / หรือ การสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายตามข้อ 3.1 – 3.5 ประมาณร้อยละ 60 หรือมากกว่า  ยกเว้นกรณีธุรกิจเฉพาะด้านบางสาขาให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดจ้างของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ผู้ว่างงาน นักศึกษาจบใหม่ ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจในระยะ 1-3 ปีที่ผ่านมาแต่ธุรกิจยังไม่เข้มแข็ง ทายาทเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบอาชีพอื่นอยู่แล้ว เช่นข้าราชการ พนักงาน ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ หรือผู้รับจ้างแต่ตั้งใจเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการ โดยทุกกลุ่มเป้าหมายต้องมีพื้นฐานความรู้ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีในวันที่ยืนใบสมัคร ในกรณีอื่นๆ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการกำกับดูและการจัดจ้างของกรมส่งเสริม อุตสาหกรรม

                4.3  การจัดฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน (กระบวนการที่ 3)
การฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน เพื่อถ่ายทอดความรู้การจัดการธุรกิจและให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์และจัดทำ “ แผนการลงทุนรายบุคคล” ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เนื้อหาและจำนวนชั่วโมงของการฝึกอบรมจะประกอบด้วย

Module

ชื่อหมวดวิชา

จำนวนชั่วโมง

1

นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs

3

2

ปฐมนิเทศ/ การเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นผู้ประกอบการใหม่ การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ

6

3

การบริหารจัดการด้านการตลาด และเทคนิคการขาย / บริการ

9

4

การจัดการด้านผลิตหรือบริการ/การนำพลังงานทดแทนมาใช้กับกิจการ

9

5

การบริหารองค์กร บุคลากร และความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

6

6

การบริหารการเงิน การอ่านวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน

12

7

การเขียนแผนการลงทุนรายบุคคล

9

8

บริการปรึกษาแนะนำ แนะแนวทางเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง/ ขยายธุรกิจ

6

 

ชั่วโมงรวม

60

ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข1: การจัดฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน(กระบวนการที่ 3)


                4.4  การคัดกรองผู้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อเข้าสู่กระบวนการเพิ่มทักษะการประกอบการ
                       (กระบวนการที่ 4)  
ผู้เข้าร่วมโครงการฯทุกคนจะได้รับการประเมินในกระบวนการคัดกรองผู้หวังผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผู้มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจในอนาคตอันใกล้ผ่านเข้าสู่กระบวนการเพิ่มทักษะการประกอบการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะถูกประเมินทั้ง 2 ส่วนประกอบกันคือ การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน และการประเมินความพร้อมและศักยภาพทางธุรกิจ โดยมีหลักเกณฑ์ประเมินแต่ละด้านดังนี้
                “ การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน”  หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนต้องถูกประเมินผลรายบุคคล โดยมีเกณฑ์ขั้นตอนในการประเมินดังนี้

 • ผู้เข้าอบรมที่จะผ่านการประเมินจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80  ของจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมทั้งหมด
 • ผู้เข้าอบรมทุกคนจะต้องส่งและนำเสนอ “ แผนการลงทุนรายบุคคล”

“การประเมินความพร้อมและศักยภาพทางธุรกิจ” มีเกณฑ์ขั้นตอนในการประเมินดังนี้

 • ความมุ่งมั่นตั้งใจในการรับการถ่ายทอดความรู้
 • การเตรียมการเพื่อประกอบกิจการ อาทิ การจัดหาสถานประกอบการ การจัดเตรียมด้านเงินลงทุน การเตรียมการเกี่ยวกับเครื่องจักร/อุปกรณ์ การประสานด้านการตลาด
 • ความเป็นไปได้และความพร้อมของ “ แผนการลงทุนรายบุคคล” ซึ่งจะต้องได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ( รวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ) โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินและแจ้งให้
  ผู้เข้าอบรมและคณะกรรมการทราบ
  • การเพิ่มทักษะการประกอบการ (กระบวนการที่ 5)

เฉพาะผู้ผ่านการคัดกรองผู้หวังผลสัมฤทธิ์เท่านั้น ที่จะเข้าสู่กระบวนการเพิ่มทักษะการประกอบการ ในการเพิ่มทักษะการประกอบการจะเป็นการฝึกอบรมและการให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฯ ซึ่งมีโอกาสการลงทุนหรือขยายธุรกิจสามารถวิเคราะห์และจัดทำ “แผนธุรกิจ” ได้ อย่างเป็นรูปธรรมและมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนมุมมองและสะท้อนปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือในการดำเนินธุรกิจจากผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาคธุรกิจและภาคการศึกษาและสถาบันการเงิน ซึ่งจะประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้

 • ฝึกอบรมการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ จำนวนไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง
 • ถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิค และหรือ การปรึกษาแนะนำเพื่อเสริมศักยภาพในการจัดตั้งธุรกิจแนะนำเกี่ยวกับการผลิต / การบริการ/ การหาช่องทางการตลาด จำนวนไม่น้อยกว่า 116 ชั่วโมง
 • กิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจจำนวน 1 ครั้ง
 • ศึกษาดูงานต้นแบบการดำเนินธุรกิจ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 แห่ง

                                ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2 : การเพิ่มทักษะประกอบการ (กระบวนการที่ 5)

  • การประเมินผล (กระบวนการที่ 6)

สำหรับผู้ที่เข้าสู่กระบวนการเพิ่มทักษะการประกอบการ หลังจากเสร็จสิ้นการเพิ่มทักษะการประกอบการ  ผู้เข้าร่วมฯ ทุกคนต้องถูกประเมินผลรายบุคคล เรื่อกว่า “การประเมินทักษะการประกอบการ”  โดยมีเกณฑ์ขั้นต้นในการประเมินดังนี้

 • เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ “ การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ” ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนชั่วโมง ของการฝึกอบรมการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจทั้งหมด
 • เข้ารับการถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิค และหรือการปรึกษาแนะนำ เพื่อเสริมศักยภาพในการจัดตั้งธุรกิจ
 • ส่ง “ แผนธุรกิจ” โดยต้องมีการจัดให้มีการนำเสนอแผนธุรกิจรายบุคคลต่อคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การผลิต การจัดการ และผู้แทนจากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ( รวมแล้วไม่น้อยกว่า 3  ท่าน)

                4.7 การส่งเสริม/ กระตุ้น เพื่อให้เกิดการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ( กระบวนการที่ 7 )
                จัดกิจกรรมเสริม เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการเข้าสู่สาธารณะเพื่อเป็นแบบอย่างการเริ่มดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสร้างความมั่นใจในการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเสริมดังกล่าวต้องเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งรูปแบบการจัดจะเป็นการจัด work shop Work Shop การทำร้านค้าออนไลน์ /การเปิดร้านค้าออนไลน์/การจดทะเบียนร้านค้าออนไลน์/รวมถึงการสร้างและให้ความรู้ในการทำร้านค้าออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนสู่สาธารณะชนได้

 

4.8 การสรุปผลและมอบวุฒิบัตร (กระบวนการที่ 8 )
เมื่อการดำเนินงานในกระบวนการต่าง ๆ ได้เสร็จสิ้นแล้ว ทางผู้จัดจะสรุปผลและจัดทำเป็นรายงาน  โดยการสรุปผลในเชิงสถิติ และสรุปผลในรูปแบบการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล รวมทั้ง สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข ในแต่ละกระบวนการด้วย
        การมอบวุฒิบัตร จะมี 2 ส่วน คือ

 • วุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร พื้นฐาน
 • วุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการเพิ่มทักษะการประกอบการ

ทั้งนี้ รูปแบบของวุฒิบัตร จะถูกกำหนดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

                        4.9 การประเมินผลสัมฤทธิ์ ( กระบวนการที่ 9)
เพื่อติดตามผลสำเร็จ ในการจัดตั้งหรือขยายกิจการ ผู้รับจ้างจะต้องติดตามหรือตรวจเยี่ยม โดยใช้แบบติดตามผลสัมฤทธิ์ของผู้ประกอบการใหม่ ตามที่โครงการฯ ได้กำหนดไว้ และประมวล สังเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตาม นำเสนอ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์รายบุคคลของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานและผู้ผ่านการเพิ่มทักษะ การประกอบการทั้งหมด


 

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่