สารจาก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์

         ในเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) ความอยู่รอดของชาติ องค์กร สังคมและท้องถิ่นขึ้นอยู่กับความรู้ และปัญญาของคนในระบบนั้น มิได้ขึ้นอยู่กับเงินทุนหรือทรัพยากรอื่น ๆ เหมือนในยุคก่อน กระแสโลกาภิวัตน์ได้ก้าวหน้าไปไม่หยุดนิ่ง กอปรกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ผู้ที่หยุดนิ่ง ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงคือผู้ที่ล้มเหลว

         การดำรงชีวิตอยู่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ภาษาอังกฤษ อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ เบื้องต้นที่นักศึกษาจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หลังจากนั้นนักศึกษา จะต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้ได้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง

         ทุกคนเกิดมามีสิ่งหนึ่งที่เท่ากันคือ เวลาในหนึ่งสัปดาห์นักศึกษามีเวลาเรียนในชั้นเรียนเพียงประมาณ 20 ชั่วโมงเท่านั้นเวลาที่เหลืออีก 148 ชั่วโมงนั้นขอให้นักศึกษาได้ใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด รู้จักบริหารเวลา เรียนรู้ชีวิตทั้งในและนอกห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดไซเบอร์สเปซ สนามกีฬา ค่ายอาสา เป็นต้น การเริ่มต้นที่ดีตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จในชีวิตและทิศทางของแต่ละคนได้

         ขอต้อนรับนักศึกษารุ่นใหม่ทุกคนเข้าสู่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวัยปัญญาชน เพื่อเป็นฐานในการประกอบอาชีพและดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์       
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      

<< กลับสู่หน้าหลัก >>