สารจาก ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน

         มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถในการพัฒนาทุกด้าน โดยเฉพาะปีการศึกษาใหม่นี้ได้มุ่งเน้นบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน และบริหารจัดการมากขึ้น

         นักศึกษาใหม่ปีนี้ จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ ทั้งอาคารสถานที่ที่มีความสะดวก ทันสมัย และเอื้อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในมหาวิทยาลัยมากขึ้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีแผนพัฒนาและ เป้าหมายภายใน 5 ปีข้างหน้า ให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศ และสำคัญที่สุดคือ การพัฒนาคุณภาพ ของนักศึกษาในทุก ๆ ด้าน อันได้แก่ ด้านวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา วินัย คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งนับเป็นนโยบาย หลักของมหาวิทยาลัย

         ขอให้นักศึกษาได้ใช้เวลาในการศึกษาตลอดระยะเวลา 2 ปี หรือ 4 ปี ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด แม้จะเป็นระยะ เวลาที่ไม่มากนัก แต่ก็สามารถเป็นประสบการณ์ที่ดีในการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกภายนอก เพื่ออาชีพ การอยู่ร่วมในองค์กรและสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไป

อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน       
ท่านผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่       

ระลึกถึง คุณพ่อ "ประดิษฐ์ ดิษยะศริน"

           ท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน อดีตเจ้าของผู้จัดการ โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ซึ่งท่านได้ล่วงลับไปแล้ว แต่คุณงามความดีของท่านยังอยู่ในความทรงจำของลูกหลาน และบรรดาศิษย์ "เหลืองแดง"

           เพราะท่านเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรในการทำงานมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย มีจิตเมตตา โอบอ้อมอารีกับศิษย์และทุกคนที่ได้รู้จัก ไม่ว่าใครจะเป็นฆราวาส พระสงฆ์องค์เจ้า ท่านจะชอบ ช่วยเหลือบุคคลทั่วไป และชอบทำบุญกุศล ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

           อาจารย์ชอบค้นคว้า ศึกษาธรรมด้วยตนเอง และ สนทนาธรรมกับพระผู้ใหญ่ พระชั้นธรรม ชั้นเทพ ชั้นสมเด็จ ซึ่งท่านอาจารย์เคยแต่งหนังสือธรรม "ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว"

           ท่านอาจารย์จึงเป็นแบบอย่างที่ดีของครู ศิษย์ และลูกหลาน ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความโอบ อ้อมอารี ท่านให้ความรัก ความผูกพันธ์ศิษย์ จะ อุปการะช่วยเหลือศิษย์ที่ขัดสน ซึ่งครูเก่ารู้ดีและ ซาบซึ้ง
           ในการบริหารงานของท่าน ท่านจะวางแผนมีหลักการทำงาน ขยันเดิน ตรวจตราติดตามตลอดทั้งวัน ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชั้นเรียนความสะอาดการเรียนของเด็กการสอนของครูตลอดจนอาคาร เรียนและบริเวณโรงเรียน เข้มงวดกวดขันในเรื่องการเรียนการสอนความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความประพฤติของศิษย์จรรยาบรรณของครูจะอบรมสอนครูและศิษย์ด้วยหลักธรรม


           จึงทำให้ครูและศิษย์ที่ผ่านรั้ว อ.น.ว. "เหลืองแดง" เป็นคนที่มีคุณภาพ ศิษย์จะไปเรียนที่ไหน ครูจะไปทำงานที่ใดก็จะได้รับการต้อนรับทุกที่ สถาบัน อ.น.ว. จึงเป็นที่สร้างทั้งครูและศิษย์ สิ่งดีๆทั้งหลายอยู่ในความทรงจำของลูกเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งลูกภาคภูมิใจที่ได้ ดำเนินรอยตามคุณพ่อ           โรงเรียนในเครือ อ.น.ว. ทั้ง 3 จึงได้เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ ผลิตคนดีและคนเก่งไปทั่วภาคใต้ สร้างเกียรติชื่อเสียงให้กับสถาบัน นับได้ว่า อ.น.ว. เป็นผู้นำทาง "การศึกษา" และสังคม

อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน     

<< กลับสู่หน้าหลัก >>