สารจาก นายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่


ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ

         ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ข้าพเจ้าขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอให้นักศึกษาทุกท่านจงมีความภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพราะมหาวิทยาลัยมีหลักปรัชญาการศึกษาที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้รอบ รู้จักคิดวิเคราะห์ และมีคุณธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมเหนือประโยชน์ส่วนตน

         ข้าพเจ้าเข้าใจว่าพวกท่านส่วนใหญ่มาจากภาคใต้ ซึ่งเป็นภาคที่อุดมสมบูรณ์ มีศักยภาพในการพัฒนาสูง แต่มีปัญหาในความไม่สงบ ดั้งนั้นขอให้พวกท่านจงกลับไปช่วยให้ภาคใต้อันเป็นที่รักของพวกเราคืนสู่ความเป็นปกติสุขให้ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน

         ขอให้ท่านตั้งใจศึกษาอย่างจริงจัง เพื่ออนาคตของท่านเองของภูมิภาคนี้ และของประเทศชาติอันเป็นที่รักของเรา

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ       
นายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่           

<< กลับสู่หน้าหลัก >>