ลักษณะกิจกรรม

มหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม “การทดสอบกอรี มุร๊อตตั้ล และอนาชีดเพื่อสันติสุข ระดับภาคใต้” ครั้งที่ 4

การทดสอบกอรี

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันโดยรับสมัครจากนักเรียน นักศึกษา (เพศชาย อายุไม่เกิน 20 ปี) ในจังหวัดภาคใต้ หรือ ภาคอื่นๆที่สนใจ โดยแต่ละสถาบันสามารถส่งเข้าร่วมได้ 1 คน

สมัครออนไลน์

การทดสอบมุร๊อตตั้ล

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันโดยรับสมัครจากนักเรียน นักศึกษา (เพศชาย อายุไม่เกิน 20 ปี) ในจังหวัดภาคใต้ หรือ ภาคอื่นๆที่สนใจ โดยแต่ละสถาบันสามารถส่งเข้าร่วมได้ 1 คน

สมัครออนไลน์

การประกวดอนาชีด (ประเภททีมชาย)

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันโดยรับสมัคร นักเรียนและนักศึกษา (เพศชาย อายุไม่เกิน 20 ปี) ในจังหวัดภาคใต้ หรือ ภาคอื่นๆ ที่สนใจโดยแต่ละสถาบันสามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ 1 ทีม (จำนวนสมาชิกในแต่ละทีม 3 คนขึ้นไป)

สมัครออนไลน์

การประกวดอนาชีด (ประเภททีมหญิง)

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันโดยรับสมัคร นักเรียนและนักศึกษา (เพศหญิง อายุไม่เกิน 20 ปี) ในจังหวัดภาคใต้ หรือ ภาคอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมโดยแต่ละสถาบันสามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ 1 ทีม (จำนวนสมาชิกในแต่ละทีม 3 คนขึ้นไป)

สมัครออนไลน์

การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการพัฒนาเยาวชนมุสลิม”

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันโดยรับสมัครจากนักเรียน นักศึกษา (อายุไม่เกิน 20 ปี) ในจังหวัดภาคใต้หรือภาคอื่นๆที่สนใจ ไม่จำกัดเพศ โดยแต่ละสถาบันสามารถส่งเข้าร่วมได้ 1 คน

สมัครออนไลน์

ลักษณะการประกวด

เปิดรับสมัครสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้

- การทดสอบกอรี (เยาวชน) เปิดรับสมัครจำนวน 20 คน
- การทดสอบมุร๊อตตั้ล เปิดรับสมัครจำนวน 20 คน
- การประกวดอนาชีด (ประเภททีมชาย) เปิดรับสมัครจำนวน 15 ทีม
- การประกวดอนาชีด (ประเภททีมหญิง) เปิดรับสมัครจำนวน 15 ทีม
- การประกวดสุนทรพจน์ เปิดรับสมัครจำนวน 20 คน

รางวัล

การทดสอบกอรี

รางวัลชนะเลิศ ชิงถ้วยเกียรติยศ จากจุฬาราชมนตรี พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชิงถ้วยเกียรติยศ จากผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่พร้อมเกียรติบัตรและ เงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชิงถ้วยเกียรติยศ จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมเกียรติบัตรและ เงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลชมเชย เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจากร้อยโท สุรกำพล อดุลยรัตน์ ผู้แทนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท

การทดสอบมุร๊อตตั้ล

รางวัลชนะเลิศ ชิงถ้วยเกียรติยศ จากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชิงถ้วยเกียรติยศ จากนายอำเภอหาดใหญ่ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชิงถ้วยเกียรติยศ จากนายอำเภอจะนะ นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลชมเชย เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจากร้อยโท สุรกำพล อดุลยรัตน์ ผู้แทนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท

การประกวดอนาชีด (ประเภททีมชาย)

รางวัลชนะเลิศ ชิงถ้วยเกียรติยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 4,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชิงถ้วยเกียรติยศ จากเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชิงถ้วยเกียรติยศ จาก ประธานสมาพันธ์กอรี 14 จังหวัดภาคใต้ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลชมเชย เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจากร้อยโท สุกำพล อดุลยรัตน์ ผู้แทนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท

การประกวดอนาชีด (ประเภททีมหญิง)

รางวัลชนะเลิศ ชิงถ้วยเกียรติยศ จากร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 4,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชิงถ้วยเกียรติยศ จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ  สะดียามู พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชิงถ้วยเกียรติยศ จากนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลชมเชย เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจากร้อยโท สุกำพล อดุลยรัตน์ ผู้แทนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท

การประกวดสุนทรพจน์

รางวัลชนะเลิศ ชิงถ้วยเกียรติยศ จากเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชิงถ้วยเกียรติยศ จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชิงถ้วยเกียรติยศ จากประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้ง 4 ประเภทจะได้รับเกียรติบัตร