โครงการประกวดคลิปวิดีโอของนักศึกษา 2020
SOCIAL RESPONSIBILITY

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหลักการและเหตุผล

          คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสนอแนวคิดที่ต้องการจะส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ได้มีโอกาสแสดงออกถึงทักษะความสามารถต่างๆ ให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน ในนามของสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียง สร้างการยอมรับในความสามารถและคุณภาพของนักศึกษานั้น

          คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรม สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิด ความสามารถ และทักษะอื่นๆในการผลิตผลงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษา จึงเสนอโครงการประกวดผลงานนักศึกษา ประจำปี 2020 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีเวทีในการสร้างผลงานที่สร้างสรรค์ มีความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษา และสร้างชื่อเสียงให้กับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          2. เพื่อเป็นการยกย่องชื่นชมนักศึกษาที่มีผลงานสร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อสาธารณชน

ผู้รับผิดชอบ
          คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรม สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คุณสมบัติทีมผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

          1. ผู้ส่งผลงานต้องเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          2. เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดคณะวิชา
          3. ทีมผู้สมัครเข้าประกวดไม่เกิน 5 คน ต่อ 1 ทีม

ข้อกำหนดการส่งผลงาน

          1. สร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ในหัวข้อ นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ทำอะไรเพื่อสังคม ?
          2. ความยาวของคลิปวิดีโอ ไม่เกิน 3 นาที
          3. มีความละเอียดไฟล์ ไม่น้อยกว่า 720 P (1280 x 720 PX) หรือ Full HD 1080 P (1920 x 1080 PX) ไฟล์นามสกุล MP4 หรือ MOV
          4. ไม่จำกัดเทคนิคในการถ่ายคลิปวิดีโอ

กติกาและเงื่อนไข

          1. ผลงานของนักศึกษาที่ส่งเข้าประกวดจะต้องได้รับการกลั่นกรองจากสถาบันต้นสังกัด และมีหนังสือรับรองโดยแนบเอกสารมาพร้อมกับชิ้นงานแบบไฟล์ electronic
          2. ผลงานของนักศึกษาที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานใหม่ ซึ่งไม่เป็นการคัดลอกหรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น
          3. ผลงานของนักศึกษาที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวดหรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
          4. ผลงานของนักศึกษาที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึงต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง อีกทั้งผลงานจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน
          5. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์ มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ในการกระทำที่ผิดกฎหมาย
          6. กรณีที่ต้องมีการเลือกใช้เพลงประกอบผลงาน ผู้ส่งผลงานจะต้องขออนุญาตต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ เพลงนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          7. ผลงานของนักศึกษาที่ส่งเข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม

เกณฑ์การพิจารณาผลงาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

หัวข้อพิจารณา

ประเด็นพิจารณา

คะแนน

1.ความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์,ความแปลกใหม่,ความโดดเด่นที่ช่วยให้ผู้ชมเกิดความประทับใจ

25

2.เทคนิคการเล่าเรื่อง/ถ่ายทำ

การเรียบเรียงเรื่องราว ความน่าสนใจของการเล่าเรื่อง
เดินเรื่อง การแสดง หรือเทคนิคการนำเสนอใหม่ๆ ให้เกิด
ความน่าสนใจ และความประทับใจต่อผู้ชม
ภาษาและดนตรีมีความเหมาะสม กลมกลืน น่าสนใจ

25

3.เนื้อหาในภาพรวม

ความเหมาะสมของเนื้อหา ความถูกต้องของข้อมูล
สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด การถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์

20

4.คุณภาพการผลิต

คุณภาพของเสียง การถ่ายทำ การตัดต่อ ความสวยงามของผลงาน
- การจัดภาพ มุมกล้อง ความคมชัดของภาพ
- ระบบเสียง ความคมชัดของเสียง

20

5.จำนวนกดไลค์ กดแชร์ ผ่าน YouTube

ยอดกดไลค์ กดแชร์ ผ่าน YouTube

10

รวม

100

การรับสมัครและวิธีส่งผลงาน

          1. สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทาง
          โดยมีเอกสารหลักฐานการสมัคร : หนังสือรับรองผลงานของนักศึกษาจากสถาบันต้นสังกัด
          2. การส่งผลงาน
          - ส่งผลงานมาที่อีเมลล์ : clip2020@hu.ac.th
          - โดยให้อัพโหลดคลิปผลงานผ่าน YouTube ของท่าน พร้อมทั้งให้กำหนดชื่อคลิปวิดีโอภายใต้ชื่อหัวข้อการประกวด จากนั้นนำส่ง Link พร้อมชื่อผลงาน และรายชื่อผู้สมัคร (กรณีสมัครเป็นทีม ระบุชื่อทีม) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ มาในอีเมลล์
          - หัวข้ออีเมล์ โปรดระบุดังนี้ : ชื่อสถาบัน / หัวข้อการประกวด / ชื่อผู้ส่ง-ชื่อทีม / ชื่อผลงาน
          ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถนำคลิปที่เป็นผลงานที่ส่งเข้าประกวดอัพโหลดขึ้น YouTube เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ได้ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

กำหนดส่งผลงาน

          ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2563 ที่อีเมลล์ : clip2020@hu.ac.th

การตัดสินผลงาน/เกณฑ์การตัดสิน

          โดย คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรม สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศผลงาน/การนำเสนอผลงาน

          ประกาศผล วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ผ่านทาง เว็บไซต์สมาคมสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษาพร้อมใบเกียรติบัตรและนำเสนอผลงานที่ชนะการประกวด วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ในงานวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เงินรางวัล รวม 25,000 บาท

          รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
          รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
          รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
          รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ1,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ
          ผลงานที่ได้รับรางวัล จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามารถนำไปใช้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียด ที่ clip2020@hu.ac.th

ดาวน์โหลด : โปสเตอร์โครงการ