สรุปผลงานที่ส่งเข้าประกวดโครงการประกวดคลิปวิดีโอของนักศึกษา 2020
SOCIAL RESPONSIBILITY

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


88 ครั้ง     11ชื่อทีม BC FILM
ชื่อผลงาน กิจกรรมพัฒนา จิตอาสาเพื่อสังคม
สมาชิก 3 คน
1. นายศรันยู มูลตรี
2. นายจิรายุ ชินเนหันหา
3. นายพลวัฒน์ เทพตีเหล็ก


2. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


26 ครั้ง     3ชื่อทีม CA
ชื่อผลงาน Covid-19
สมาชิก 5 คน
1. นาย นันทวัฒน์ ดอนอิศวร
2. นาย ธนคม มูลศรี
3. นางสาว ปิยภรณ์ หลิ่ววิรัช
4. นาย ณัฐพลร์ คุ้มแก้ว
5. นาย เอื้ออังกูร มูลมา


3. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


249 ครั้ง     7ชื่อทีม ตนอยากทำดี
ชื่อผลงาน สร้างสังคมแห่งความดี สร้างจิตสำนึกแห่งการให้
สมาชิก 5 คน
1. นางสาวกันติขา ภักดี
2. นายณัฐภัทร นิลมณีย์
3. นางสาวอารีฟะ มาหะมะ
4. นายรนพนธ์ รอดขวัญ
5. นงสาวอโนชา อิสลาม


4. มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี


543 ครั้ง     94ชื่อทีม SPUC
ชื่อผลงาน แจกแมสแลกยิ้ม "MaskSmile"
สมาชิก 3 คน
1. นางสาวพรทิพา ศรีบุญจิตร์
2. นางสาวชุติมา โรจจวัฒน์
3. นางสาวนั้นทวัน บุตรเกตุ


5. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


848 ครั้ง     230ชื่อทีม ส้มหยุด
ชื่อผลงาน คนไร้บ้าน
สมาชิก 5 คน
1.นางสาว ทิพวัลย์ จันทรมณี
2.นางสาว ธรรณพร เพียรเลิศมีสุข
3.นางสาว ศุลีพร คำแก้ว
4.นาย ปริญธร ทองศิริ
5.นาย ชัยวุฒิ พรวุฒิกูล


6. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์


786 ครั้ง     129ชื่อทีม ทยุมณี 34
ชื่อผลงาน กิจกรรมจิตอาสา เยี่ยมดูแลใจ เยี่ยมไข้ผู้สูงวัยใกล้ตัว
สมาชิก 5 คน
1. นางสาว พลอยไพลิน สุปัญญา
2. นางสาว เกมมิกา ชูศรีชัย
3. นางสาว มัทนียา กัมพูพงศ์
4. นางสาว สุนทรีย์ มชิโกวา
5. นางสาว บุญจิรา โสนาคา


7. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


474 ครั้ง     48ชื่อทีม Eyesight V2
ชื่อผลงาน The Positive Energy
สมาชิก 5 คน
1. นางสาว วรรณพร ขวัญเอียด
2. นาย วันชนะ ชาโนเพ็ญศิริ
3. นายณัฐกิตติ์ เฉิดฉิ้ม
4. นางสาว ดลญา ราชพิบูลย์
5. นางสาว สุภาวดี เกื้อเพ็ชร


8. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


78 ครั้ง     21ชื่อทีม ความสุขของฉันคือการได้แบ่งปันให้สังคม
ชื่อผลงาน ความสุขของฉันคือการได้แบ่งปันให้สังคม
สมาชิก 4 คน
1. MS.Xiaoyue XU
2. MR.Xingwen DU
3. MR.Lingtao DENG
4. MR.Ruihong SUN


9. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


3,689 ครั้ง     61ชื่อทีม NOW NUT JET
ชื่อผลงาน 1 ทศวรรษ โทรทัศน์ภาษามือเต็มจอ ส่งต่อความเท่าเทียมคนหูหนวกไทย
สมาชิก 3 คน
1. นายอนิวัฒน์ มาศโอสถ
2. นางสาวรวัลณัฐ เหมศรีสวัสดิ์
3. นายศิวัช ศิวัฒน์กฤษตานนท์


10. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


30 ครั้ง     1ชื่อทีม -
ชื่อผลงาน แลกเปลี่ยนจิตอาสาในต่างแดน
สมาชิก 1 คน
1. นายอำล คะหาญ


11. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น


( *ไม่เป็นสาธารณะ ) 18 ครั้ง     1ชื่อทีม Haevest
ชื่อผลงาน "ให้เท่ากับประสบการณ์"
สมาชิก 2 คน
1. นาย ธนภูมิ สกุณีย์
2. นางสาว ศุจินธร มากรักษ์


12. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


94 ครั้ง     16ชื่อทีม CA FILM
ชื่อผลงาน Zero To Hero "การให้...ไม่จำกัด"
สมาชิก 5 คน
1. นายศุภกิจ ขุนสมาน
2. นายซุกรัน มาหะมะ
3. นายอิรฟาน มะ
4. นายฮานาฟีย์ เจะมามะ
5. อภินัทธ์ เกษม


13. มหาวิทยาลัยศรีปทุม


494 ครั้ง     129ชื่อทีม POBAG
ชื่อผลงาน "ในความมืดยังมีแสงสว่าง"
สมาชิก 5 คน
1. นายอรรคราธร วุฒิสาร
2. นายสุพิบูรณ์ รักแจ้ง
3. นายกานุพงศ์ นิธิกิตติกล
4. นายหพ็ญเพชร ภูพงษ์
5. นางสาวอินทุอร ชึ่นพิศาล


14. มหาวิทยาลัยศรีปทุม


257 ครั้ง     16ชื่อทีม เด็กตามฝัน
ชื่อผลงาน นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ทำอะไรเพื่อสังคม?
สมาชิก 5 คน
1. นางสาวเกษรินทร์ พวงรัตน์
2. นางสาวจิรฐา การะพันธ์
3. นายภัคพงษ์ วุฒิกิจจาทร
4. นายพันศักดิ์ พุฒเถื่อน
5. นายภาณุมาศ โสภารี


15. มหาวิทยาลัยสยาม


206 ครั้ง     18ชื่อทีม หมีน้อยสตูดิโอ
ชื่อผลงาน ความสุขมีความหมายต่อเมื่อได้ "แบ่งปัน"
สมาชิก 4 คน
1. นางสาวประภาพร อินอ่อน
2. นายนรินทร์ จงเจริญสุขไพศาล
3. นางสาวอติกานต์ มณีอินทร์
4. นางสาวบุษราคัม ซองรัมย์


16. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


559 ครั้ง     52ชื่อทีม วัยรุ่นสร้างสุข
ชื่อผลงาน สละเพื่อเติมเต็ม เท่ากับสุขที่แท้จริง
สมาชิก 5 คน
1. นางสาวนิศารัตน์ ประสีทอง
2. นางสาวชาลีน่า พันซู
3. นางสาวอัญชลีกร อ้นซู
4. นางสาวอัญชีสา ช่วยเกลี้ยง
5. นายวรท จุ้งลก