กำหนดการ

วันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 5 (Hatyai Inno-Q Day 2017)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม Blue Ocean อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

               กำหนดการช่วงเช้า (กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เฉพาะ ผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ)

08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน 

08.30 – 11.30 น.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศแต่ละด้าน

11.30 – 12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

               กำหนดการช่วงบ่าย

11.00 – 12.30 น.

เชิญชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรมตามรอยพ่อ นิทรรศการผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย นิทรรศการ Digital Learning & Innovation ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และผลงาน ของนักเรียน/นักศึกษา ณ บริเวณหน้าห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ

12.30 – 13.00 น.

ลงทะเบียน ณ บริเวณหน้าห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ
(ลงทะเบียนด้วยบัตร Smart Purse / แบบออนไลน์)  

13.00 – 13.30 น.

กล่าวรายงาน
โดย ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
กล่าวเปิดงาน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

13.30 – 14.30 น.

บรรยายหัวข้อพิเศษ “นวัตกรรมตามรอยพ่อ : สิ่งประดิษฐ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี อักษรกิตติ์ ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ และประธานอนุกรรมการเทคนิค มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

14.30 – 15.00 น.

บรรยายหัวข้อพิเศษ “นวัตกรรมตามรอยพ่อ : คลองระบายน้ำตามแนวทางพระราชดำริ”
โดย คุณจงกรม สมพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา

15.00 – 16.00 น.

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทต่างๆ โดย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

16.00 – 16.30 น.

Inno - Quality Land อิ่มท้องแบบพอเพียง..เดินตามรอยพ่อแบบพอกิน