วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Ignite Talk

Active Learning Technology in 21st Century

อาจารย์เจษฎา ทองขาว

มหาวิทยาลัยทักษิณ

Ignite Talk

สอนกฎหมายให้เป็นเพลง


ดร.สิริลักษณ์ ทองพูน

คณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์ธิดารัตน์ น้อยสุวรรณ

วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ คชรัตน์

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

อาจารย์จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์สุกรี บุญเทพ

คณะรัฐศาสตร์

ดร.คนึงนิจต์ หนูเช็ก

คณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์กฤษฎา มงคลศรี

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

อาจารย์สายสุดา สุขแสง

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

อาจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล

คณะนิติศาสตร์

อาจารย์เจริญเนตร แสงดวงแข

คณะนิเทศศาสตร์กำหนดการ

วันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 6 (Hatyai Inno-Q Day 2019)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุม Blue Ocean อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

12.00 – 12.30 น.

เชิญชมนิทรรศการผลงาน Thai MOOC / HU MOOC / Mini e-Book / บูธภายนอก ณ บริเวณหน้าห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ

12.30 – 13.00 น.

ลงทะเบียน ณ บริเวณหน้าห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ (ลงทะเบียนด้วยบัตร Smart Purse / แบบออนไลน์)

13.00 – 13.10 น.

กล่าวรายงาน
โดย ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
กล่าวเปิดงาน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

13.10 – 13.20 น.

การแสดงพิธีเปิด

13.20 – 14.20 น.

Ignite Talk แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอน แบบ Active Learning โดย วิทยากรภายนอกและอาจารย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
1. Active Learning Technology in 21st Century โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. ดร.สิริลักษณ์ ทองพูน คณะบริหารธุรกิจ (10 นาที)
3. อาจารย์ธิดารัตน์ น้อยสุวรรณ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน (10 นาที)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ คชรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (10 นาที)
5. อาจารย์จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (10 นาที) 

14.20 – 14.30 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.30 – 15.30 น.

Ignite Talk แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอน แบบ Active Learning (ต่อ)
6. สอนกฎหมายให้เป็นเพลง โดย อาจารย์เจษฎา ทองขาว มหาวิทยาลัยทักษิณ (15 นาที)
7. อาจารย์สุกรี บุญเทพ คณะรัฐศาสตร์ (10 นาที)
8. ดร.คนึงนิจต์ หนูเช็ก คณะบริหารธุรกิจ (10 นาที)
9. อาจารย์กฤษฎา มงคลศรี/อาจารย์สายสุดา สุขแสง คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
10. อาจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล คณะนิติศาสตร์ (10 นาที)
11. อาจารย์เจริญเนตร แสงดวงแข คณะนิเทศศาสตร์ (10 นาที)

15.30 – 16.00 น.

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทผลงานด้านวิชาการและด้านวิจัย โดย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ติดต่อสอบถาม

งานพัฒนาระบบงานและการจัดการความรู้ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทร. 074-200300 ต่อ 340
อีเมล์ : winida@hu.ac.th, ekm@hu.ac.th