ติดต่อสอบถาม

งานพัฒนาระบบงานและการจัดการความรู้ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์

โทร. 074-200300 ต่อ 340
อีเมล์ : winida@hu.ac.th, ekm@hu.ac.th