ติดต่อสอบถาม

งานพัฒนาระบบงานและการจัดการความรู้ สำนักนโยบายและงบประมาณ

โทร. 074-200343-344 I อีเมล์ : winida@hu.ac.th, ekm@hu.ac.th