Hatyai InnoQday 2017
 
 
 

ผลงานด้านวิชาการ

 
 
 

ตำราหรือหนังสือ ผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย 2 ผลงาน 

 
 
 
 
เอกสารประกอบการสอน ผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย 1 ผลงาน