รางวัลประกวดผลงานภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “นวัตกรรมเดินตามรอยพ่อ” ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าและระดับอุดมศึกษา


นิยามคำศัพท์


              นวัตกรรมเดินตามรอยพ่อ หมายถึง การเชื่อมโยงหรือการประยุกต์ แนวทาง หลักคิดรวมถึงคำสอนของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการปฏิบัติตนในชีวิตตามยุคสมัยใหม่

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด


  เป็นนักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช. / ปวส.) หรือระดับอุดมศึกษา สมาชิกทีมละ 2-5 คน

เงื่อนไขในการส่งแผนผลงานนวัตกรรมเข้าประกวด


  • ภาพยนตร์สั้น ความยาว 5-10 นาที อยู่ในรูปแบบไฟล์ avi /mov /mp4 มีคุณภาพระดับ 480p ขึ้นไป โดยเนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานต้องไม่ละเมิด กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
  • เอกสารแนวคิดของผลงาน (โครงเรื่อง) มีความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Saraban PSK ขนาด 16 ในกระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว เนื้อหาภายในต้องประกอบด้วย

  1. ข้อมูลทั่วไป
  1.1 ชื่อสถาบันการศึกษา
  1.2 ชื่อผลงาน (ผลงานใหม่/ผลงานต่อเนื่อง พร้อมระบุปีที่เริ่มดำเนินผลงาน)
  1.3 สถานที่ดำเนินผลงาน

  2. รายละเอียดผลงาน
  2.1 กลุ่มเป้าหมาย
  2.2 ความเป็นมาของการจัดทำผลงาน
  2.3 แนวคิด/ วิธีการที่จะนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา (แนวคิด/ วิธีการคืออะไร และจะสามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่กล่าวมาข้างต้นได้อย่างไร)

  3. วิธีการจัดทำผลงาน (บอกขั้นตอนและวิธีการทำ)
  4. การบูรณาการเข้ากับ การเรียนการสอน (สามารถบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนได้อย่างไร)
  5. วัตถุประสงค์ของผลงาน
  6. แผนการดำเนินงานโดยย่อ และกรอบเวลาในการดำเนินงาน (Gantt Chart)
  7. ผลประโยชน์ที่คาดว่ากลุ่มเป้าหมายจะได้รับ
  8. ข้อมูลผู้จัดทำผลงาน ระบุ ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา เบอร์ติดต่อ และอีเมล์

เกณฑ์การให้คะแนน


  ในรอบแรกจะพิจารณาจากโครงเรื่องและ Clip VDO ที่แต่ละทีมส่งเข้ามาแล้วทำการคัดเลือกให้เหลือ 5 ทีม เพื่อเข้าไปนำเสนอในรอบสุดท้ายต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ส่วน (100 คะแนน) ดังนี้
  ส่วนที่ 1 เนื้อหา ประกอบด้วย การสร้างแรงจูงใจ เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน เป็นแนวทางในการเพิ่มคุณภาพในการเรียนการสอน (20 คะแนน)
  ส่วนที่ 2 ความสวยงาม ประกอบด้วย การลำดับภาพ องค์ประกอบภาพ เสียง เทคนิคพิเศษ (20 คะแนน)
  ส่วนที่ 3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประกอบด้วย การประยุกต์ทฤษฎีหรือหลักการไปสู่การสร้างสิ่งใหม่ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (30 คะแนน)
  ส่วนที่ 4 การนำไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย สามารถนำไปใช้กับการเรียนและการสอน การประยุกต์ใช้ได้จริงทุกที่ทุกเวลา (20 คะแนน)
  ส่วนที่ 5 การนำเสนอ ประกอบด้วย เนื้อหา เทคนิคการนำเสนอ ทำงานเป็นทีม การตอบคำถาม (10 คะแนน)

การส่งผลงานเข้าประกวด


  • โครงเรื่องตามหัวข้อที่กำหนด จำนวน 1 ชุด พร้อมไฟล์ pdf
  • Clip VDO บันทึกลงแผ่น DVD พร้อมกล่องและหน้าปก หรือส่งทางอีเมล์ Sunida@hu.ac.th ส่งมายัง อาจารย์สุนิตดา ชูสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เลขที่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 (ติดต่อสอบถาม 074-200-138) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

การประกาศผล


  การประกาศผลงานที่เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย
  พิจารณาคัดเลือกทีมที่เข้ารอบจาก โครงเรื่องและ Clip VDO โดยจะประกาศผลในวันที่ 30 เมษายน 2560 ตรวจสอบผลงานที่เข้ารอบได้ที่เว็บไซต์ http://www.hu.ac.th/innoqday

  การนำเสนอผลงานที่เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย
  ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 5 ทีม ต้องนำเสนอผลงานในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 (เวลาที่ชัดเจนจะประกาศ อีกครั้ง) โดยให้เวลานำเสนอทีมละ 15 นาที

  การประกาศผลผู้ชนะเลิศผลงานนวัตกรรม
  ประกาศผลโดยนำคะแนนผลงานทั้ง 5 ส่วน (100 คะแนน) มารวมกันเพื่อหาทีมที่ชนะ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล


  1. รางวัลยอดเยี่ยม เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
  2. รางวัลดีเด่น 2 รางวัลๆ ละ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  3. รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  ทุกทีมที่ได้รับรางวัลจะต้องมาจัดแสดงผลงาน พร้อมกับรับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัลในงานวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 5 (Hatyai Inno-Q Day 2017) ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560