ผลงานด้านการพัฒนางาน


รางวัลผลงานไคเซ็น (Kaizen)


  คุณสมบัติของผลงาน
  เป็นผลงานไคเซ็นดีเด่นประจำเดือน ในปีการศึกษา 2558-2559 เท่านั้น

  ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  1. ผลลัพธ์สามารถลดต้นทุน รอบเวลา และทรัพยากร หรือเพิ่มคุณค่า (40 คะแนน)
  2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (20 คะแนน)
  3. ความต่อเนื่องของการปรับปรุงและความคงอยู่ของผลงาน (20 คะแนน)
  4. ความยากง่ายของการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา (20 คะแนน)

  รางวัล
  1. Kaizen Gold Award เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
  2. Kaizen Silver Award เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  3. Kaizen Bronze Award เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  การส่งผลงาน
  1. ส่งผลงานตามกระบวนการของกิจกรรมไคเซ็น
  2. ส่งผลงานได้ที่ งานพัฒนาระบบงานและการจัดการความรู้ สำนักนโยบายและงบประมาณ
  3. หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 7 เมษายน 2560

รางวัลกิจกรรมกลุ่มเพื่อการพัฒนางาน (QCC)


  คุณสมบัติของผลงาน
  1. เป็นผลงานที่ผ่านการอนุมัติให้ดำเนินการจากคณะกรรมการ QCC เท่านั้น
  2. เป็นผลงานที่แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2558 - 2559

  ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  1. ผลลัพธ์สามารถลดต้นทุน รอบเวลา และทรัพยากร หรือเพิ่มคุณค่า (40 คะแนน)
  2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (20 คะแนน)
  3. การยกระดับกระบวนการทำงาน หรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (10 คะแนน)
  4. ความยากง่ายของการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา (20 คะแนน)
  5. การนำเสนอผลงาน (10 คะแนน)

  รางวัล
  1. ดีเด่น เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
  2. ชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  การส่งผลงาน
  1. ส่งแบบสรุปรายงานผลของกิจกรรมกลุ่มเพื่อการพัฒนางาน (QCC) จำนวน 1 ชุด
  2. ส่งผลงานได้ที่ งานพัฒนาระบบงานและการจัดการความรู้ สำนักนโยบายและงบประมาณ
  3. หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 7 เมษายน 2560