ผลงานด้านวิชาการ


รางวัลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Mini e-Book)


  คุณสมบัติของผลงาน

  1. เป็นผลงานของอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  2. ต้องเป็นอาจารย์สอนประจำในรายวิชานั้น
  3. เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Mini e-Book) ที่ไม่เคยได้รับรางวัลหรือค่าตอบแทนใดๆ มาก่อน

  ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  1. ความสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา (Course Description) (10 คะแนน)
  2. ความสอดคล้องกับข้อสังเขปรายวิชา (Course Outline) (10 คะแนน)
  3. ความครอบคลุมของเนื้อหาในแต่ละหัวข้อที่กำหนดใน Course Outline (10 คะแนน)
  4. ความหลากหลายของแหล่งอ้างอิงของเนื้อหาประกอบการสอน (10 คะแนน)
  5. รูปภาพและสื่อประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาแต่ละตอน (30 คะแนน)
  6. การอ้างอิง / บรรณานุกรม (10 คะแนน)
  7. การใช้ภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสม (10 คะแนน)
  8. คุณภาพโดยรวม (10 คะแนน)

  รางวัล
  1. ดีมาก เงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
  2. ดี เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  3. ชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  การประกาศผลงานที่เข้ารอบ 5 ผลงานสุดท้าย
  คณะกรรมการตัดสินผลงานแต่ละประเภท จะดำเนินการคัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 5 ผลงานสุดท้าย และประกาศรายชื่อผลงานผ่านทางเว็บไซต์ http://www.hu.ac.th/innoqday ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

  การประกาศผลผู้ชนะเลิศ
  ดำเนินการประกาศผลและมอบรางวัลภายในงานวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 6 (Hatyai Inno-Q Day 2019) วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยยึดผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด