ผลงานด้านวิชาการ


รางวัลตำรา/หนังสือ


  คุณสมบัติของผลงาน

  1. เป็นผลงานของอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  2. เป็นตำราหรือหนังสือที่ยังไม่ได้ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการหรืออยู่ระหว่างการขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ หรือ ศาสตราจารย์
  3. เคยใช้สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

  ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  1. คุณค่าทางวิชาการ (10 คะแนน)
  2. ความถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ (10 คะแนน)
  3. ความเป็นระบบของเนื้อหา (10 คะแนน)
  4. ให้ทัศนะ ให้ความคิดสร้างปัญญา (10 คะแนน)
  5. ความสามารถในการใช้ภาษา (10 คะแนน)
  6. รูปแบบ/ลักษณะของหนังสือหรือตำรา (10 คะแนน)
  7. การอ้างอิง/บรรณานุกรม/เชิงอรรถ (10 คะแนน)
  8. ความทันสมัย (10 คะแนน)
  9. คุณภาพโดยรวม (20 คะแนน)

  รางวัล
  1. ดีมาก เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
  2. ดี เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  3. ชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  การส่งผลงาน
  1. ส่งผลงานตำรา/หนังสือ จำนวน 1 เล่ม
  2. ไฟล์ผลงานตำรา/หนังสือ จำนวน 1 ชุด
  3. แบบฟอร์มการส่ง จำนวน 1 ชุด
  4. ส่งผลงานได้ที่ งานพัฒนาระบบงานและการจัดการความรู้ สำนักนโยบายและงบประมาณ
  5. หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 7 เมษายน 2560

รางวัลเอกสารประกอบการสอน (เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหารายวิชาตามหลักสูตร)


  คุณสมบัติของผลงาน

  1. เป็นผลงานของอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  2. ต้องเป็นอาจารย์สอนประจำในรายวิชานั้น
  3. เอกสารประกอบการสอนขอทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สามารถนำมายื่นขอรางวัลได้

  ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  1. ความสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา (Course Description) (10 คะแนน)
  2. ความสอดคล้องกับข้อสังเขปรายวิชา (Course Outline) (10 คะแนน)
  3. ความครอบคลุมของเนื้อหาในแต่ละหัวข้อที่กำหนดใน Course Outline (10 คะแนน)
  4. ความสอดคล้องของแบบฝึกหัด / ข้อสอบย่อยประกอบเนื้อหาแต่ละตอน (10 คะแนน)
  5. ความหลากหลายของแหล่งอ้างอิงของเนื้อหาประกอบการสอน (10 คะแนน)
  6. วิธีการนำเสนอเนื้อหาประกอบการสอนแก่นักศึกษา (วิธีปกติ / i-Learning) (10 คะแนน)
  7. การอ้างอิง / บรรณานุกรม (10 คะแนน)
  8. การใช้ภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสม (10 คะแนน)
  9. คุณภาพโดยรวม (20 คะแนน)

  รางวัล
  1. ดีมาก เงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
  2. ดี เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  3. ชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  การส่งผลงาน
  1. ส่งผลงาน เอกสารประกอบการสอน จำนวน 3 ชุด
  2. แบบฟอร์มการส่ง จำนวน 1 ชุด
  3. ส่งผลงานได้ที่ งานพัฒนาระบบงานและการจัดการความรู้ สำนักนโยบายและงบประมาณ
  4. หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 7 เมษายน 2560

รางวัลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Mini e-Book)


  คุณสมบัติของผลงาน

  1. เป็นผลงานของอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  2. ต้องเป็นอาจารย์สอนประจำในรายวิชานั้น
  3. เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Mini e-Book) ที่ไม่เคยได้รับรางวัลหรือค่าตอบแทนใดๆ มาก่อน)

  ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  1. ความสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา (Course Description) (10 คะแนน)
  2. ความสอดคล้องกับข้อสังเขปรายวิชา (Course Outline) (10 คะแนน)
  3. ความครอบคลุมของเนื้อหาในแต่ละหัวข้อที่กำหนดใน Course Outline (10 คะแนน)
  4. ความหลากหลายของแหล่งอ้างอิงของเนื้อหาประกอบการสอน (10 คะแนน)
  5. รูปภาพและสื่อประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาแต่ละตอน (30 คะแนน)
  6. การอ้างอิง / บรรณานุกรม (10 คะแนน)
  7. การใช้ภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสม (10 คะแนน)
  8. คุณภาพโดยรวม (10 คะแนน)

  รางวัล
  1. ดีมาก เงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
  2. ดี เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  3. ชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  การส่งผลงาน
  1. ไฟล์ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด
  2. แบบฟอร์มการส่ง จำนวน 1 ชุด
  3. ส่งผลงานได้ที่ งานพัฒนาระบบงานและการจัดการความรู้ สำนักนโยบายและงบประมาณ
  4. หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 7 เมษายน 2560