ผลงานด้านการวิจัย


คุณสมบัติของผลงาน


  1. ผลงานที่ขอรับรางวัลต้องเป็นผลงานที่ดำเนินการวิจัยภายในประเทศไทยและต่างประเทศและแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี (นับจากวันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์)
  2. หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้เสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล
  3. เป็นผลงานวิจัยที่ไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน
  4. ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์

รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก


  ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  1. การประเมินกระบวนการวิจัย (50 คะแนน)

  เกณฑ์การประเมินกระบวนการวิจัย
  คะแนนการประเมินกระบวนการวิจัย 50 คะแนน ได้กำหนดกรอบการประเมินข้อละ 5 คะแนน ดังนี้

  1. โจทย์การวิจัย/คำถามการวิจัย ปัญหาการวิจัย ความเป็นมาของปัญหาที่สะท้อนถึงองค์ประกอบ ที่มาของปัญหาที่สัมพันธ์กับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับ Concept ที่อยู่เบื้องหลังปัญหารวมทั้งระบุเหตุผลอย่างสมเหต ุสมผลและเพียงพอต่อการดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยกระบวนการวิจัย
  2. กรอบแนวคิด / สมมุติฐานการวิจัย
  3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จัดลำดับเรื่องได้อย่างเหมาะสม ครอบคลุมทั้งทฤษฎี และผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องตามตัวแปรที่ศึกษาและเพียงพอต่อการกำหนดกรอบการวิจัย
  4. การกำหนดประชากรที่ชัดเจน สามารถกำหนดวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างและขนาดกลุ่มตัวอย่างไว้อย่างเหมาะสม
  5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีกระบวนการพัฒนาและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ถูกต้องและเหมาะสม
  6. เลือกสถิติที่ใช้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะตัวแปร และสามารถได้ข้อสรุปตามวัตถุประสงค์การวิจัยตลอดจนสมมติฐานการวิจัย หรือกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหา
  7. การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่กระชับและเอื้อต่อการสรุปผลการวิจัย
  8. สรุปผลการวิจัยที่ชัดเจน กระชับ และครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย
  9. อภิปรายผลการวิจัยได้อย่างชัดเจน สมเหตุสมผล และสัมพันธ์กับผลการวิจัย ผลงานวิจัยที่แล้วมา รวมทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
  10. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย/ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

  2. การประเมินการเผยแพร่ผลงานวิจัย (25 คะแนน)
  เกณฑ์การประเมินการเผยแพร่ผลงานวิจัย
  1. วารสารที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่อยู่บนฐานนานาชาติ ISI ควอไทล์ที่ 1 (Q1) และควอไทล์ ที่ 2 (Q2) (25 คะแนน)
  2. วารสารที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่อยู่บนฐาน TCI กลุ่มที่ 1 หรือควอไทล์ที่ 3 (Q3) และควอไทล์ที่ 4 (Q4) (20 คะแนน)
  3. วารสารที่ตีพิมพ์ในระดับชาติที่อยู่บนฐาน TCI กลุ่ม 2 มีค่าน้ำหนัก 0.6 คะแนน (15 คะแนน)
  4. บทความที่ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มี Full Paper มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 0.4 คะแนน (10 คะแนน)
  5. บทความที่ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติที่มี Full Paper มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 0.2 คะแนน/บทความที่ตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ (5 คะแนน)

  3. การประเมินการใช้ประโยชน์จากการวิจัย (15 คะแนน)
  เกณฑ์การประเมินการใช้ประโยชน์จากการวิจัย 1. การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 3 ด้าน (15 คะแนน)
  2. การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 2 ด้าน (10 คะแนน)
  3. การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 1 ด้าน (5 คะแนน)
  ***หมายเหตุ ประเมินจากด้านการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

  4. การประเมินการได้รับงบประมาณสนับสนุนสำหรับการวิจัยภายนอก (10 คะแนน)
  เกณฑ์การประเมินการได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยภายนอก
  1. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยตั้งแต่ 600,001 บาทขึ้นไป (10 คะแนน)
  2. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยตั้งแต่ 500,001 – 600,000 บาท (9 คะแนน)
  3. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยตั้งแต่ 400,001 – 500,000 บาท (8 คะแนน)
  4. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยตั้งแต่ 300,001 – 400,000 บาท (7 คะแนน)
  5. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยตั้งแต่ 250,001 – 300,000 บาท (6 คะแนน)
  6. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยตั้งแต่ 200,001 – 250,000 บาท (5 คะแนน)
  7. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยตั้งแต่ 150,001 – 200,000 บาท (4 คะแนน)
  8. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยตั้งแต่ 100,001 – 150,000 บาท (3 คะแนน)
  9. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท (2 คะแนน)
  10. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยต่ำกว่า 50,000 บาท (1 คะแนน)

  รางวัล
  1. ดีมาก เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
  2. ดี เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  การส่งผลงาน
  1. ส่งแบบรายงานผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม
  2. ส่งหลักฐานประกอบการประเมินเพื่อขอรับรางวัล เช่น สัญญาให้ทุนวิจัย , เอกสารการเผยแพร่บทความวิจัย, เอกสารการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จำนวน 1 ชุด (กรณีที่ไม่มีหลักฐานที่สำนักวิจัยและพัฒนา)
  3. ส่งผลงานได้ที่ งานพัฒนาระบบงานและการจัดการความรู้ สำนักนโยบายและงบประมาณ
  4. หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 7 เมษายน 2560

รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน


  ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  1. การประเมินกระบวนการวิจัย (50 คะแนน)
  เกณฑ์การประเมินกระบวนการวิจัย
  ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในใช้เกณฑ์การประเมินเดียวกับการประเมินผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

  2. การประเมินการเผยแพร่ผลงานวิจัย (25 คะแนน)
  เกณฑ์การประเมินการเผยแพร่ผลงานวิจัย
  การประเมินการเผยแพร่ผลงานวิจัยใช้เกณฑ์การประเมินเดียวกับการประเมินผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

  3. การประเมินการใช้ประโยชน์จากการวิจัย (15 คะแนน)
  เกณฑ์การประเมินการใช้ประโยชน์จากการวิจัย
  การประเมินการใช้ประโยชน์จากการวิจัยใช้เกณฑ์การประเมินเดียวกับการประเมินผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

  4. การประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (10 คะแนน)
  เกณฑ์การประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
  1. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดสาระครบถ้วนตามรูปแบบรายงานวิจัย และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา (10 คะแนน)
  2. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดสาระครบถ้วนตามรูปแบบรายงานวิจัย และแล้วเสร็จหลังสัญญา ไม่เกิน 3 เดือน (8 คะแนน)
  3. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดสาระครบถ้วนตามรูปแบบรายงานวิจัย และแล้วเสร็จหลังสัญญา ไม่เกิน 6 เดือน (6 คะแนน)
  4. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดสาระครบถ้วนตามรูปแบบรายงานวิจัย และแล้วเสร็จหลังสัญญา ไม่เกิน 9 เดือน (4 คะแนน)
  5. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดสาระครบถ้วนตามรูปแบบรายงานวิจัย และแล้วเสร็จหลังสัญญา มากกว่า 1 ปี (2 คะแนน)

  รางวัล
  1. ดีมาก เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
  2. ดี เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  การส่งผลงาน
  1. ส่งแบบรายงานผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม
  2. ส่งหลักฐานประกอบการประเมินเพื่อขอรับรางวัล เช่น สัญญาให้ทุนวิจัย , เอกสารการเผยแพร่บทความวิจัย, เอกสารการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จำนวน 1 ชุด (กรณีที่ไม่มีหลักฐานที่สำนักวิจัยและพัฒนา)
  3. ส่งผลงานได้ที่ งานพัฒนาระบบงานและการจัดการความรู้ สำนักนโยบายและงบประมาณ
  4. หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 7 เมษายน 2560

รางวัลผลงานวิจัยสถาบัน /พัฒนาการเรียนการสอน


  ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  1. การประเมินกระบวนการวิจัย (50 คะแนน)
  เกณฑ์การประเมินกระบวนการวิจัย
  ผลงานวิจัยสถาบันใช้เกณฑ์การประเมินเดียวกับการประเมินผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

  2. การใช้ประโยชน์จากการวิจัย (25 คะแนน)
  เกณฑ์การใช้ประโยชน์จากการวิจัย
  1. ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรม หน่วยงานอื่นสามารถนำผลงานวิจัยไปเป็นแบบอย่าง และสามารถนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อสร้างงานวิจัยใหม่ได้ (25 คะแนน)
  2. ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรม และหน่วยงานอื่นสามารถนำผลงานวิจัยไปเป็นแบบอย่าง (18 คะแนน)
  3. ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรม (12 คะแนน)
  4. ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ (6 คะแนน)

  3. การประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (25 คะแนน)
  เกณฑ์การประเมินการรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
  1. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดสาระครบถ้วนตามรูปแบบรายงานวิจัยและแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดในสัญญา (25 คะแนน)
  2. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดสาระครบถ้วนตามรูปแบบรายงานวิจัยและแล้วเสร็จหลังสัญญา ไม่เกิน 3 เดือน (20 คะแนน)
  3. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดสาระครบถ้วนตามรูปแบบรายงานวิจัยและแล้วเสร็จหลังสัญญา ไม่เกิน 6 เดือน (15 คะแนน)
  4. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดสาระครบถ้วนตามรูปแบบรายงานวิจัยและแล้วเสร็จหลังสัญญา ไม่เกิน 9 เดือน (10 คะแนน)
  5. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดสาระครบถ้วนตามรูปแบบรายงานวิจัยและแล้วเสร็จหลังสัญญามากกว่า 1 ปี (2 คะแนน)

  รางวัล
  1. ดีมาก เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
  2. ดี เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  ***หมายเหตุ ผู้ที่จะได้รับรางวัลด้านการวิจัยระดับดีมากต้องได้คะแนนตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
  ผู้ที่จะได้รับรางวัลด้านการวิจัยระดับดีต้องได้คะแนนตั้งแต่ 70-79 %

  การส่งผลงาน
  1. ส่งแบบรายงานผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม
  2. ส่งหลักฐานประกอบการประเมินเพื่อขอรับรางวัล เช่น สัญญาให้ทุนวิจัย , เอกสารการเผยแพร่บทความวิจัย, เอกสารการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จำนวน 1 ชุด (กรณีที่ไม่มีหลักฐานที่สำนักวิจัยและพัฒนา)
  3. ส่งผลงานได้ที่ งานพัฒนาระบบงานและการจัดการความรู้ สำนักนโยบายและงบประมาณ
  4. หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 7 เมษายน 2560