ผลงานด้านการวิจัย


คุณสมบัติของผลงาน


  1. ผลงานที่ขอรับรางวัลต้องเป็นผลงานที่ดำเนินการวิจัยภายในประเทศไทยและต่างประเทศและแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี (นับจากวันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์)
  2. คณบดีหรือหัวหน้าสาขาวิชาหรือคณะกรรมการการตัดสินผลงานทางด้านวิจัยเป็นผู้แนะนำนักวิจัยเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล
  3. ต้องไม่เป็นผลงานวิจัยที่ขอสำเร็จทางการศึกษา

รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก


  ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  1. การประเมินกระบวนการวิจัย (30 คะแนน)

  เกณฑ์การประเมินกระบวนการวิจัย ได้กำหนดกรอบการประเมินข้อละ 3 คะแนน ดังนี้
  1) ปัญหาการวิจัย / คำถามการวิจัย / วัตถุประสงค์การวิจัยมีความชัดเจนครอบคลุมและสอดคล้องกับหัวเรื่องที่ศึกษาวิจัย
  2) ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาสะท้อนถึงที่มา / องค์ประกอบของปัญหาที่สัมพันธ์กับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับ Concept ที่อยู่เบื้องหลังปัญหารวมทั้งระบุเหตุผลอย่างสมเหตุสมผลชัดเจนและเพียงพอต่อการดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยกระบวนการวิจัย
  3) กรอบแนวคิด / สมมุติฐานการวิจัย / คำถามการวิจัยมีความสอดคล้องและนำไปสู่ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่กำหนด
  4) การกำหนดประชากรที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบันสามารถนำไปใช้ในการกำหนดวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างและขนาดกลุ่มตัวอย่างได้อย่างเหมาะสม
  5) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีกระบวนการพัฒนาและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ถูกต้องและเหมาะสม
  6) เลือกสถิติ / วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของสอดคล้องกับประเภทของข้อมูล ลักษณะตัวแปรและสามารถใช้สรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยตลอดจนสมมติฐานการวิจัยหรือกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  7) การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่กระชับและเอื้อต่อการสรุปผลการวิจัย
  8) การสรุปผลการวิจัยที่ชัดเจนกระชับและครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย
  9) การอภิปรายผลการวิจัยได้อย่างชัดเจนสมเหตุสมผลและสัมพันธ์กับผลการวิจัยผลงานวิจัยที่แล้วมารวมทั้งทฤษฎี
  10) ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย / ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้

  2. การประเมินการเผยแพร่ผลงานวิจัย (30 คะแนน)
  เกณฑ์การประเมินการเผยแพร่ผลงานวิจัย
  1) วารสารที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่อยู่บนฐานนานาชาติ ISI/Scopus ควอไทล์ที่ 1 (Q1) และควอไทล์ที่ 2 (Q2) (30 คะแนน)
  2) วารสารที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่อยู่บนฐานนานาชาติ ISI/Scopus ควอไทล์ที่ 3 (Q3) และควอไทล์ที่ 4 (Q4) (25 คะแนน)
  3) วารสารที่ตีพิมพ์ในระดับชาติที่อยู่บนฐาน TCI กลุ่ม 1 มีค่าน้ำหนัก 0.8 คะแนน (20 คะแนน)
  4) วารสารที่ตีพิมพ์ในระดับชาติที่อยู่บนฐาน TCI กลุ่ม 2 มีค่าน้ำหนัก 0.6 คะแนน (15 คะแนน)
  5) บทความที่ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มี Full Paper (10 คะแนน)
  6) บทความที่ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติที่มี Full Paper / บทความที่ตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ (5 คะแนน)

  3. การประเมินการใช้ประโยชน์จากการวิจัย (30 คะแนน)
  เกณฑ์การประเมินการใช้ประโยชน์จากการวิจัย (การพัฒนางาน การพาณิชย์ คุณภาพชีวิต และอื่น
  1) ใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานระดับหน่วยงาน / ระดับพื้นที่ / ระดับภูมิภาค / ระดับประเทศ มีคะแนนระดับความชัดเจนในการใช้งานและผลลัพธ์ผลกระทบที่เกิดจากการใช้งาน
    1.1. ผลงานวิจัยสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานระดับหน่วยงาน / ระดับพื้นที่ / ระดับภูมิภาค / ระดับประเทศ จนได้รับการยกย่องรับจดทะเบียนสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา (30 คะแนน)
     1.2 ผลงานวิจัยสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานระดับหน่วยงาน / ระดับพื้นที่ / ระดับภูมิภาค / ระดับประเทศ จนได้รับการยกย่องรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา (20 คะแนน)
     1.3 ผลงานวิจัยสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานระดับหน่วยงาน / ระดับพื้นที่ / ระดับภูมิภาค / ระดับประเทศ จนได้รับการยกย่องรับจดทะเบียนลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา (10 คะแนน)
     1.4 ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานระดับหน่วยงาน / ระดับพื้นที่ / ระดับภูมิภาค / ระดับประเทศ อย่างชัดเจนจนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 
(10 คะแนน)
     1.5 ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนางานระดับหน่วยงาน / ระดับพื้นที่ / ระดับภูมิภาค / ระดับประเทศ มีหลักฐานปรากฏในแผนงานของหน่วยงานนั้น (10 คะแนน)

  2) ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสร้างรายได้ ในระดับหน่วยงาน / ระดับพื้นที่ / ระดับภูมิภาค / ระดับประเทศ มีคะแนนระดับความชัดเจนในการใช้งานและผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดจากการใช้งาน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
     2.1 ผลงานวิจัยสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานระดับหน่วยงาน /ระดับพื้นที่ / ระดับภูมิภาค / ระดับประเทศ จนได้รับการยกย่องรับจดทะเบียนสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา (30 คะแนน)
     2.2 ผลงานวิจัยสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานระดับหน่วยงาน / ระดับพื้นที่ / ระดับภูมิภาค / ระดับประเทศ จนได้รับการยกย่องรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา (20 คะแนน)
     2.3 ผลงานวิจัยสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานระดับหน่วยงาน / ระดับพื้นที่ / ระดับภูมิภาค / ระดับประเทศ จนได้รับการยกย่องรับจดทะเบียนลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา (10 คะแนน)
     2.4 ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานระดับหน่วยงาน / ระดับพื้นที่ / ระดับภูมิภาค / ระดับประเทศ อย่างชัดเจนจนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 
(10 คะแนน)
     2.5 ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนางานระดับหน่วยงาน / ระดับพื้นที่ / ระดับภูมิภาค / ระดับประเทศ โดยมีหลักฐานปรากฏในแผนงานหรือแผนพัฒนาของหน่วยงานนั้น (10 คะแนน)

  3) ใช้ประโยชน์ในเชิงคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่ม มีคะแนนระดับความชัดเจนในการใช้งานและผลลัพธ์ผลกระทบที่เกิดกับกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
     3.1 ผลงานวิจัยสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้ดีขึ้น อย่างเห็นได้ จนได้รับการยกย่องรับจดทะเบียนสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา (30 คะแนน)
     3.2 ผลงานวิจัยสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตงานของกลุ่มเป้าหมายให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้จนได้รับการยกย่องรับจดทะเบียน
อนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา (20 คะแนน)
     3.3 ผลงานวิจัยสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตงานของกลุ่มเป้าหมายให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้จนได้รับการยกย่องรับจดทะเบียนลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา (10 คะแนน)
     3.4 ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตงานของกลุ่มเป้าหมายให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนจนสามารถผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม (10 คะแนน)
     3.5 ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนางานคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้และมีหลักฐานปรากฏในแผนงานของหน่วยงานนั้น (10 คะแนน)

  4. การประเมินการได้รับงบประมาณสนับสนุนสำหรับการวิจัยภายนอก (10 คะแนน)
  เกณฑ์การประเมินการได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยภายนอก
  4.1 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยตั้งแต่ 1,000,001 บาทขึ้นไป (10 คะแนน)
  4.2 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยระหว่าง 900,001 – 1,000,000 บาท (9 คะแนน)
  4.3 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยระหว่าง 800,001 – 900,000 บาท (8 คะแนน)
  4.4 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยระหว่าง 700,001 – 800,000 บาท (7 คะแนน)
  4.5 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยระหว่าง 600,001 – 700,000 บาท (6 คะแนน)
  4.6 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยระหว่าง 500,001 – 600,000 บาท (5 คะแนน)
  4.7 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยระหว่าง 400,001 – 500,000 บาท (4 คะแนน)
  4.8 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยระหว่าง 300,001 – 400,000 บาท (3 คะแนน)
  4.9 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยระหว่าง 200,001 – 300,000 บาท (2 คะแนน)
  4.10 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยต่ำกว่า 200,000 บาท (1 คะแนน)

  รางวัล
  1. ดีมาก เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
  2. ดี เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  3. ชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร (จำนวน 2 รางวัล)

  การส่งผลงาน
  1. จัดส่งแบบฟอร์มรายงานผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล โดยสามารถ Download ได้ทาง Shared File ของสำนักทรัพยากรมนุษย์และสำนักวิจัยและพัฒนา หรือ www.hu.ac.th/innoQday (ไฟล์ .PDF)
  2. จัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ไฟล์ .PDF)
  3. หลักฐานประกอบการประเมินเพื่อขอรับรางวัล เช่น สัญญาให้ทุนวิจัย, เอกสารการเผยแพร่บทความวิจัย, เอกสารการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (กรณีที่ไม่มีหลักฐานที่สำนักวิจัยและพัฒนา) (ไฟล์ .PDF)
  4. จัดส่งเอกสารทั้งหมดในรูปแบบของไฟล์ ผ่านทาง eMail ของสำนักวิจัยและพัฒนา (rd@ac.th)
  5. หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน


  ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  1. การประเมินกระบวนการวิจัย (30 คะแนน)
  เกณฑ์การประเมินกระบวนการวิจัย
  ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในใช้เกณฑ์การประเมินเดียวกับการประเมินผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

  2. การประเมินการเผยแพร่ผลงานวิจัย (30 คะแนน)
  เกณฑ์การประเมินการเผยแพร่ผลงานวิจัย
  การประเมินการเผยแพร่ผลงานวิจัยใช้เกณฑ์การประเมินเดียวกับการประเมินผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

  3. การประเมินการใช้ประโยชน์จากการวิจัย (30 คะแนน)
  เกณฑ์การประเมินการใช้ประโยชน์จากการวิจัย
  การประเมินการใช้ประโยชน์จากการวิจัยใช้เกณฑ์การประเมินเดียวกับการประเมินผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

  4. การประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (10 คะแนน)
  เกณฑ์การประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
  1) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดสาระครบถ้วนตามรูปแบบรายงานวิจัย และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา (10 คะแนน)
  2) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดสาระครบถ้วนตามรูปแบบรายงานวิจัย และแล้วเสร็จหลังสัญญา ไม่เกิน 1 เดือน (9 คะแนน)
  3) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดสาระครบถ้วนตามรูปแบบรายงานวิจัย และแล้วเสร็จหลังสัญญามากกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน (8 คะแนน)
  4) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดสาระครบถ้วนตามรูปแบบรายงานวิจัย และแล้วเสร็จหลังสัญญามากกว่า 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน (7 คะแนน)
  5) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดสาระครบถ้วนตามรูปแบบรายงานวิจัย และแล้วเสร็จหลังสัญญามากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน (6 คะแนน)
  6) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดสาระครบถ้วนตามรูปแบบรายงานวิจัย และแล้วเสร็จหลังสัญญามากกว่า 4 เดือนแต่ไม่เกิน 5 เดือน (5 คะแนน)
  7) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดสาระครบถ้วนตามรูปแบบรายงานวิจัย และแล้วเสร็จหลังสัญญา มากกว่า 5 เดือนแต่ไม่เกิน 7 เดือน (4 คะแนน)
  8) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดสาระครบถ้วนตามรูปแบบรายงานวิจัย และแล้วเสร็จหลังสัญญา มากกว่า 7 เดือนแต่ไม่เกิน 9 เดือน (3 คะแนน)
  9) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดสาระครบถ้วนตามรูปแบบรายงานวิจัย และแล้วเสร็จหลังสัญญา มากกว่า 9 เดือนแต่ไม่เกิน 10 เดือน (2 คะแนน)
  10) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดสาระครบถ้วนตามรูปแบบรายงานวิจัย และแล้วเสร็จหลังสัญญา มากกว่า 10 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี (1 คะแนน)

  รางวัล
  1. ดีมาก เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
  2. ดี เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  3. ชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร (จำนวน 2 รางวัล)

  การส่งผลงาน
  1. จัดส่งแบบฟอร์มรายงานผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล โดยสามารถ Download ได้ทาง Shared File ของสำนักทรัพยากรมนุษย์และสำนักวิจัยและพัฒนา หรือ www.hu.ac.th/innoQday (ไฟล์ .PDF)
  2. จัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ไฟล์ .PDF)
  3. หลักฐานประกอบการประเมินเพื่อขอรับรางวัล เช่น สัญญาให้ทุนวิจัย, เอกสารการเผยแพร่บทความวิจัย, เอกสารการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (กรณีที่ไม่มีหลักฐานที่สำนักวิจัยและพัฒนา) (ไฟล์ .PDF)
  4. จัดส่งเอกสารทั้งหมดในรูปแบบของไฟล์ ผ่านทาง eMail ของสำนักวิจัยและพัฒนา (rd@ac.th)
  5. หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

รางวัลผลงานวิจัยสถาบัน /พัฒนาการเรียนการสอน


  ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  1. การประเมินกระบวนการวิจัย (30 คะแนน)
  เกณฑ์การประเมินกระบวนการวิจัย
  ผลงานวิจัยสถาบันใช้เกณฑ์การประเมินเดียวกับการประเมินผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

  2. การใช้ประโยชน์จากการวิจัย (20 คะแนน)
  เกณฑ์การใช้ประโยชน์จากการวิจัย
  2.1 วารสารที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่อยู่บนฐานนานาชาติ ISI/Scopus ควอไทล์ที่ 1 (Q1) และควอไทล์ที่ 2 (Q2) (20 คะแนน)
  2.2 วารสารที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่อยู่บนฐานนานาชาติ ISI/Scopus ควอไทล์ที่ 3 (Q3) และควอไทล์ที่ 4 (Q4) (17 คะแนน)
  2.3 วารสารที่ตีพิมพ์ในระดับชาติที่อยู่บนฐาน TCI กลุ่ม 1 มีค่าน้ำหนัก 0.8 คะแนน 
(14 คะแนน)
  2.4 วารสารที่ตีพิมพ์ในระดับชาติที่อยู่บนฐาน TCI กลุ่ม 2 มีค่าน้ำหนัก 0.6 คะแนน 
(11 คะแนน)
  2.5 บทความที่ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มี Full Paper (8 คะแนน)
  2.6 บทความที่ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติที่มี Full Paper / บทความที่ตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ (4 คะแนน)

  3. การประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (40 คะแนน)
  เกณฑ์การประเมินการรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
  3.1 ผลงานวิจัยสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถาบัน หรือคุณภาพผู้เรียนอย่างเห็นได้ชัดเจน จนได้รับการยกย่องรับจดทะเบียน ลิขสิทธิ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา (40 คะแนน)
  3.2 ผลงานวิจัยสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถาบัน หรือคุณภาพผู้เรียนอย่างเห็นได้ชัดเจนจนสามารถผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม (30 คะแนน)
  3.3 ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนางานคุณภาพงาน หรือคุณภาพนักศึกษาให้ดีขึ้น (20 คะแนน)

  4. การประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (25 คะแนน)
  เกณฑ์การประเมินการรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
  การประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จากการวิจัยใช้เกณฑ์การประเมินเดียวกับการประเมินผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน

  รางวัล
  1. ดีมาก เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
  2. ดี เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  3. ชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร (จำนวน 2 รางวัล)

  การส่งผลงาน
  1. จัดส่งแบบฟอร์มรายงานผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล โดยสามารถ Download ได้ทาง Shared File ของสำนักทรัพยากรมนุษย์และสำนักวิจัยและพัฒนา หรือ www.hu.ac.th/innoQday (ไฟล์ .PDF)
  2. จัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ไฟล์ .PDF)
  3. หลักฐานประกอบการประเมินเพื่อขอรับรางวัล เช่น สัญญาให้ทุนวิจัย, เอกสารการเผยแพร่บทความวิจัย, เอกสารการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (กรณีที่ไม่มีหลักฐานที่สำนักวิจัยและพัฒนา) (ไฟล์ .PDF)
  4. จัดส่งเอกสารทั้งหมดในรูปแบบของไฟล์ ผ่านทาง eMail ของสำนักวิจัยและพัฒนา (rd@ac.th)
  5. หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 7 พฤษภาคม 2562