ผลงานด้านแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)


ผลงานด้านแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)


  1.1 ด้านการเรียนการสอน
  1.2 ด้านการพัฒนานักศึกษา
  1.3 ด้านการวิจัย
  1.4 ด้านการบริการวิชาการ
  1.5 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  1.6 ด้านบริหารจัดการ
  1.7 ด้านชมรมนักศึกษา

เกณฑ์การพิจารณาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) (100 คะแนน)


  1. ความสำคัญของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (10 คะแนน) ระบุเหตุผล ความจำเป็น ปัญหาหรือความต้องการ แนวคิด หลักการในการออกแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
  2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน (10 คะแนน) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานอย่างชัดเจนสอดคล้องกับความจำเป็น ปัญหาหรือความต้องการ
  3. ขั้นตอนการดำเนินงาน (30 คะแนน) ระบุกระบวนการหรือวิธีการจัดทำ การนำไปใช้ การพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยมีขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
  4. ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ (30 คะแนน) ระบุผลสำเร็จของการดำเนินงานที่เกิดจากการนำไปใช้ คุณค่าของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน และประโยชน์ที่ได้รับจากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
  5. ปัจจัยความสำเร็จ (10 คะแนน) ระบุบุคคล/หน่วยงาน หรือวิธีการที่ช่วยให้งานประสบความสำเร็จตามจุดประสงค์การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
  6. บทเรียนที่ได้รับ (10 คะแนน) ระบุข้อสรุป ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวัง ที่เป็นแนวในการนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปใช้หรือพัฒนาต่อ หรือดำเนินการให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น

การส่งผลงาน และข้อมูลประกอบการพิจารณา แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)


  1. หน่วยงานส่งบทความที่ได้ดำเนินการในปีการศึกษา 2556 - 2558 เสนอคณะกรรมการพิจารณา ความยาว 4 – 5 หน้ากระดาษ A4 (รูปแบบตัวอักษร Angsana ขนาด 16) ตามหัวข้อประเด็นพิจารณา
  2. บทความต้องได้รับการลงนามเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชา
  3. ส่งเอกสารการส่งผลงานเข้าประกวดมายัง นางสาววินิดา หมัดเบ็ญหมาน งานพัฒนาระบบงานและการจัดการความรู้ สำนักนโยบายและงบประมาณ เลขที่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 (ติดต่อสอบถาม 074-200-343)
  4. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

การประกาศผลงานที่เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย


  พิจารณาคัดเลือกทีมที่เข้ารอบจาก บทความและเอกสารประกอบผลงาน โดยจะประกาศผลในวันที่ 28 เมษายน 2560 ตรวจสอบผลงานที่เข้ารอบได้ที่เว็บไซต์ http://www.hu.ac.th/innoqday

การนำเสนอผลงานที่เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย


  ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายแต่ละประเภท ต้องนำเสนอผลงานในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 (เวลาที่ชัดเจนจะประกาศอีกครั้ง) โดยให้เวลานำเสนอทีมละ 5 นาที

รางวัลแต่ละด้าน


  1. Best Practice เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
  2. Good Practice เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร