ข้อมูลคณะ  
ข้อมูลศูนย์/สำนัก 
 
สำนักนโยบายและงบประมาณ
 
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
E-mail
ผู้อำนวยการ
อาจารย์เพ็ญสุข เกตุมณี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและงบประมาณ
344
pensuk@hu.ac.th
เลขานุการประจำสำนัก
นางสาวปณิดา บัวทอง เลขานุการประจำสำนักนโยบายและงบประมาณ 343
panida@hu.ac.th
ฝ่ายพัฒนาระบบงานและการจัดการความรู้
อ.เธียรชัย พันธ์คง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงานและการจัดการความรู้ 
343
thienchai@hu.ac.th
นางสาววินิดา หมัดเบ็ญหมาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบงานและการจัดการความรู้ 
343
winida@hu.ac.th
ฝ่ายนโยบายและแผน
นายคารม บัวผัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน 344 karom@hu.ac.th
นางกัลยา บิลหมาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน 344 kanlaya@hu.ac.th
ฝ่ายประกันคุณภาพ    
ผศ. สุจิตราภรณ์ จุสปาโล อาจารย์ประจำสำนักนโยบายและงบประมาณ
343
sujitraporn@hu.ac.th
นางสาวสุพรรณี หมาดยุโส๊ะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ
343
suphanee@hu.ac.th
นายพิงคุณ สุขลิ้ม เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ
343
pingkun@hu.ac.th
นางสาวณฐกมลวรรณ มิถอย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ
343
pingkun@hu.ac.th
ฝ่ายงบประมาณและการบัญชี
นางศิรินุช บุญญะมาลี หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการบัญชี
342
sirinut@hu.ac.th
นางสาวอรทัย ทองเพชร หัวหน้างานบัญชี
342
orathai@hu.ac.th
อาจารย์ธิดารัตน์ แสงอุไร อาจารย์ประจำสำนักนโยบายและงบประมาณ
144
thidarat@hu.ac.th
อาจารย์ไฮดา มามะ อาจารย์ประจำสำนักนโยบายและงบประมาณ
144
haida@hu.ac.th
อาจารย์สรัญญา โยะหมาด อาจารย์ประจำสำนักนโยบายและงบประมาณ 342 saranya@hu.ac.th
นางสาวชลธิชา เผื่อคง เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณและการบัญชี 399 cholticha@hu.ac.th
นางสาวปัทมา จินศรีพาณิช เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณและการบัญชี 399 pattama@hu.ac.th
นางสาวทิพย์ธัญญา หริณานนท์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณและการบัญชี 342 tiptunya@hu.ac.th