ข้อมูลคณะ  
ข้อมูลศูนย์/สำนัก 
 
 
ผู้บริหาร
 
 ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
E-mail
ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและผู้รับใบอนุญาต
074-216371
praneet@hu.ac.th
ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี และคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
111, 330
wittawat@hu.ac.th
ผศ.ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 309, 310 tanan@hu.ac.th
อาจารย์ ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
329
tharnpas@hu.ac.th
อาจารย์ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ 
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ และคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
249
niwat@hu.ac.th
อาจารย์ ดร.ปกรณ์  ลิ้มโยธิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 507 pakorn@hu.ac.th
ผศ.ดร.ประยูร  เทพนวล ผู้ช่วยรองอธิการฝ่ายบัณฑิตวิทยาลัย
355
sujitra@hu.ac.th
ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง คณบดีคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ และหัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม
363
pprapas@hu.ac.th
ศ.ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ เมธีวิจัยอาวุโส 222
paisan@hu.ac.th
ผศ.ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
175
chairat@hu.ac.th
ผศ.ดร.ปุณยนุช รุธิรโก รักษาการคณบดี และรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
353 threerat@hu.ac.th
อ.กนกวรรณ  คงสกุล รักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาตดิษยะศริน 244 kanckwan@hu.ac.th