กำหนดการ

Open House HU & Hatyai Fair ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ Blue Ocean Hall อาคาร 10 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่08.00 – 08.45 น.

ลงทะเบียน

08.45 – 09.15 น.

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


กล่าวเปิดงาน โดย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

09.15 – 09.30 น.

การแสดงพิธีเปิด

09.30 – 12.00 น.

“เดินหน้าสงขลา เดินหน้าประเทศไทย” Thailand 4.0 กับกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นไทย
โดย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

 


Contact Us

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

125/502 ถนนพลพิชัย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110


โทร.0-7420-0346, 0-7420-0381
โทรสาร 0-7442-5467
www.hu.ac.th/hatyaifair
Email : hatyaifair@hu.ac.th