การบรรยาย / การแข่งขัน

๓๑ ส.ค. ๖๐

  การแข่งขันตอบคำถามปริศนาฟ้าแลบ ตอน วิทยาศาสตร์สุขภาพ


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
๑. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าของโรงเรียนในเขตภาคใต้ โดยขอให้แต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน ๒ ทีม ทีมละ ๒ คน และขอให้ผู้สมัครรวมทั้งอาจารย์ผู้ควบคุมทีมทุกคน แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อ จัดทำ e-Certificate และส่งกลับไปยัง e-mail ของแต่ละคน
๒. รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน ๓๐ ทีม และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็น ตัวแทนที่ผู้บริหารสถานศึกษาให้การรับรอง

รายละเอียด / ใบสมัคร ลงทะเบียน

๓๑ ส.ค. ๖๐

   การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๑


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ของโรงเรียน ๑๔ จังหวัดในเขตภาคใต้ โดยขอให้ แต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน ๒ ทีม ทีมละ ๒ คน และขอให้ผู้สมัคร รวมทั้งอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ทุกคน แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันด้วย

รายละเอียด / ใบสมัคร ลงทะเบียน

๓๑ ส.ค. ๖๐

  การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ครั้งที่ ๙


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของโรงเรียนในภาคใต้ โดยขอให้แต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน ๒ ทีม ทีมละ ๒ คน จำนวนผู้สมัครการแข่งขัน ขั้นต่ำ จำนวน ๓๐ ทีม และขอให้ผู้สมัครรวมทั้งอาจารย์ผู้ควบคุมทีมทุกคน แนบสำเนาบัตรประชาชน มาในวันแข่งขันด้วย เพื่อจัดทำ e-Certificate และส่งกลับไปยัง e-mail ของแต่ละคน

รายละเอียด / ใบสมัคร ลงทะเบียน

๓๑ ส.ค. ๖๐

   DRIC International Quiz ครั้งที่ ๓


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
๑. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าของโรงเรียนในเขตภาคใต้
๒. ทีมละ ๒ คน และขอให้ผู้สมัครรวมทั้งอาจารย์ผู้ควบคุมทีมทุกคน แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อจัดทำ e-Certificate และส่งกลับไปยัง e-mail ของแต่ละคน
๓. รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน ๔๐ ทีม

รายละเอียด / ใบสมัคร ลงทะเบียน

๓๑ ส.ค. ๖๐

  การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ทางการเมืองการปกครอง ครั้งที่ ๙


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
๑.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในพื้นที่โรงเรียนเขตภาคใต้
๒.แต่ละโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน ๓ คนเท่านั้น โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน เพียง ๓๐ คน และขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทุกคน แนบสำเนาบัตรประชาชน มาในวันแข่งขันด้วยเพื่อจัดทำ e-Certificate และส่งกลับไปยัง e-mail ของแต่ละคน
๓.นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นตัวแทนที่ผู้บริหารสถานศึกษาให้การรับรอง

รายละเอียด / ใบสมัคร ลงทะเบียน

๓๑ ส.ค. ๖๐

   โครงการแข่งขันวาดลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผา


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
๑. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของโรงเรียนในเขตภาคใต้ โดยมีนักเรียน เข้าร่วมประกวดจำนวน ๓๐ คน และขอให้ผู้สมัครรวมทั้งอาจารย์ผู้ควบคุมทีมทุกคน แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อจัดทำ e-Certificate และส่งกลับไปยัง e-mail ของแต่ละคน
๒. ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ชัดเจน พร้อมลายเซ็นอาจารย์ผู้ควบคุมหรืออาจารย์ที่ ปรึกษา ทั้งนี้ จะต้องแต่งหน้า-แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม
๓. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นตัวแทนที่ผู้บริหารสถานศึกษาให้การรับรอง
๔. การแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับโจทย์พร้อมกันหน้างาน

รายละเอียด / ใบสมัคร ลงทะเบียน

๓๑ ส.ค. ๖๐

  โครงการ CA Got Talent ตอน ผู้ประกาศข่าว ครั้งที่ ๙


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
๑.นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของโรงเรียนใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประกวดจำนวน ๓๕ คน และขอให้ผู้สมัครรวมทั้งอาจารย์ผู้ควบคุมทีมทุกคน แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
๒.ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ชัดเจน พร้อมลายเซ็นอาจารย์ผู้ควบคุมหรืออาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ จะต้องแต่งหน้า-แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม
๓.การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะได้รับโจทย์พร้อมกันหน้างาน

รายละเอียด / ใบสมัคร ลงทะเบียน

๓๑ ส.ค. ๖๐

   โครงการ ติวนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ ๕ (คณิตศาสตร์)


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
๑. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในโรงเรียนเขตจังหวัดภาคใต้

รายละเอียด / ใบสมัคร ลงทะเบียน

๓๑ ส.ค. ๖๐

   โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เดินหน้าสงขลา เดินหน้าประเทศไทย” Thailand ๔.๐ กับกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นไทย


หลักการและเหตุผล
          “Thailand ๔.๐” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรายได้สูง และหลุดพ้นจากประเทศกำลังพัฒนากลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วอย่างแท้จริง โดยวางเป้าหมายให้เกิดขึ้นภายใน ๕-๖ ปี(....)

รายละเอียด / ใบสมัคร ลงทะเบียน

 


Contact Us

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

125/502 ถนนพลพิชัย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110


โทร.0-7420-0346, 0-7420-0381
โทรสาร 0-7442-5467
www.hu.ac.th/hatyaifair
Email : hatyaifair@hu.ac.th