รายนามบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายนามดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • คณะรัฐศาสตร์
 • สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

 • รายนามมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท

  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • คณะรัฐศาสตร์
 • สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

 • รายชื่อมหาบัณฑิตที่เข้ารับประทานประกาศนียบัตร

  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

 • รายนามบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

  คณะบริหารธุรกิจ
 • สาขาการจัดการ
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
 • คณะนิติศาสตร์
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะรัฐศาสตร์
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
 • สาขาวิชาพัฒนาสังคม
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์

 • DIDYASARIN INTERNATIONAL COLLEGE
 • Bachelor of Arts (International Business English)
 • Bachelor of Arts (Business Chinese)
 • Bachelor of Business Administration (International Business Management)
 • Bachelor of Arts in Multimedia and Graphic Design
 • Bachelor of Fine and Applied Art (Digital Media Design)
 • Bachelor of Arts (Tourism Industry)
 • นักศึกษาคะแนนยอดเยี่ยม
  คณะบริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการ
  นางสาวชนิภรณ์  ณ สงขลา คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๔๑
  สาขาวิชาการบัญชี
  นางสาวนูรีฮัน  โตะลู คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๙๗
  สาขาวิชาการตลาด
  นางสาวไพรุส  ขาเดร์ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๖๐
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  นางสาววิศิษฏ์นาฏ  ช่วยรักษ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๗๖
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
  นายทักษพร  พันธ์เล็ก คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๘๒
  คณะนิติศาสตร์
  นางสาวอัสมา  นูรุลอาดิล คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๘๕
  คณะรัฐศาสตร์
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  นายไตรภพ  จำนงค์ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๗๓
  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  นางสาวรัษฎาพร  ชุมดี คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๘๔
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
  นางสาวอารดา  หมัดอะดำ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๗๑
  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
  นายกฤชเดช  สวัสดิเวทิน คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๘๙
  คณะนิเทศศาสตร์
  นางสาวฐาปนี  ทองหัตถา คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๘๗
  วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  นางสาวปาริชาต   รักษรเงิน คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๘๐
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  นางสาวฟาริดา  โต๊ะนาย คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๙๖
  สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
  นางสาวศศินา  แซ่เฮ้ง คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๕๐
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  นางสาวมัลลิกา  ขันธนเดช คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๕๐

  รายนามบัณฑิตทั้งหมด