รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

  ศิลปศาสตรบัณฑิต   
นางสาว ปิยวรรณ หนูคุ้ย
นาย พงศกร ชัยวงค์
นาย พงศ์พิสุทธิ์ ศึกหาญ
นางสาว สาลิตา เพ็ชร์รัตน์

รายนามบัณฑิตทั้งหมด