รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์

  บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑
นางสาว ธิดารัตน์ สังมาสา
  บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒
นางสาว สายชล หวะหวอ
  บริหารธุรกิจบัณฑิต
นางสาว กูซีมะห์ ต่วนเด็ง
นางสาว ซุไรยา บินอีตำ
นาย ธนาธร ท้วมพรรณ์ทอง
นางสาว สายฝน หวะหวอ
นางสาว อัสยา เบ็ญอาหลี

รายนามบัณฑิตทั้งหมด