รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

   รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑
นางสาว ไตรรัตน์ เต็มพร้อม
นางสาว ปรียาพร พุทธจอก
นางสาว พิราวรรณ แก้วพิบูลย์
นางสาว อัสมา มานะจิตต์
  รัฐศาสตรบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับ ๒
นางสาว นูรฮูดา สาและ
นางสาว ภาณุมาศ สุขศรี
  รัฐศาสตรบัณฑิต   
นางสาว กมลพรรณ รองเดช
นางสาว กฤษณี โอกฤษ
นาย กามาล เต๊ะเด็ง
๑o นางสาว ขจารินทร์ นาคิน
๑๑ นาย งามพล เทพเงิน
๑๒ นาย จักรพันธ์ แก้วคงธรรม
๑๓ นางสาว จิรวดี คงฉิม
๑๔ นางสาว ซอบารียะห์ ดือเระ
๑๕ นางสาว ซูเฟียณี เจะหะ
๑๖ นางสาว ญาณิศา เภอเกลี้ยง
๑๗ นาย ธนากร เทพสิงห์
๑๘ นางสาว ธิดารัตน์ จันทร์โชติ
๑๙ นาย ธีรดนย์ ตาแก้ว
๒o นางสาว นฤมล สุดรักษ์
๒๑ นางสาว นิชาภา โตะแปเราะ
๒๒ นางสาว นูรไอนี แซะ
๒๓ นางสาว นูรีดา กูและ
๒๔ นางสาว นูรีฮาน ปูเต๊ะ
๒๕ นาย ประวิทย์ มิตรเมือง
๒๖ นางสาว ปัทมาวดี วาจิ
๒๗ นาย พงษ์พล มะดาอู
๒๘ นาย พฤทธิ์ นาศรี
๒๙ นางสาว พลอยประกาย ลอแม
๓o นางสาว พัชรินทร์ เสนกัลป์
๓๑ นางสาว พารีด๊ะ สมาแอ
๓๒ นางสาว ฟาตีฮาห์ มะหะมะ
๓๓ นาย มงคล แก้วบุญศรี
๓๔ นางสาว มนธิกา ศรีพล
๓๕ นาย มาโนชญ์ สอขามิ
๓๖ นางสาว มุสลีฮา วาจิ
๓๗ นาย ยะหยา โต๊ะปะ
๓๘ นางสาว วนิชา แก้วจันทร์
๓๙ นางสาว วรรณนิดา แสงสุวรรณ
๔o นาย วรวุฒิ อุรางรัมย์
๔๑ นางสาว วราภรณ์ สุวรรณชาตรี
๔๒ นาย วัชรินทร์ บุญชู
๔๓ นาย ศราวุฒ คงพูน
๔๔ นางสาว ศศิธร สี่ขัน
๔๕ นางสาว สุธัญญา แก้วกาญจน์
๔๖ นางสาว สุนิศา อาแว
๔๗ นางสาว สุพัทธา เศรษฐรัตน์
๔๘ นางสาว สุภัสสร อ่อนเกลี้ยง
๔๙ นางสาว สุวดี ธนะสูตร
๕o นางสาว อลิสา แววสุวรรณ์
๕๑ นางสาว อักษราภัค เบญการียา
๕๒ นางสาว อาชิรญาณ์ อรุณรัตน์
๕๓ นาย อาซาล หมัดเด็น
๕๔ นาย อิทธิพล ดวงแก้ว
๕๕ นาย เอกลักษณ์ เทพแก้ว
๕๖ นางสาว ฮัซวานี แยนา

รายนามบัณฑิตทั้งหมด