รายชื่อมหาบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 
  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
นางสาว กรองกาญจน์ เอกพิพัฒน์วงศ์
นาง จุฑาทิพย์ ชัยบัณฑิต
นาย ณรงค์ชัย ศิริไพศาล
นางสาว นฤมล ศรียาเทพ
นาย ปิยนนท์ แก้วบุตร
นาง พรนิพา แก้วบุตร
นางสาว พินีภรณ์ หงษ์สามารถ
นาง ศิริญาย์ เลียบคง
นางสาว ศิริวรรณ อินทสโร
๑o นาง สมจิตร ขวัญแดง
๑๑ นางสาว สุวกร อุดรเดช
๑๒ นาย อนุวัฒน์ จองเดิน
๑๓ นางสาว อัญวีณ์ นทีพีรพันธุ์
๑๔ นางสาว อาจารี ฉัตรมณี
๑๕ นาย อุศมาน หลีสันมะหมัด

รายนามบัณฑิตทั้งหมด