รายชื่อมหาบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
นาย ทวิช อุศมา
นางสาว ธนัญวรินทริ์ ศิริชุม
นาย รักกิจ ศิริวัฒน์
นาย วัชถนันท์ ปลื้มใจ
นางสาว สหัทนา ชัยรี
นางสาว เสาวลักษณ์ สมานพิทักษ์วงค์
นางสาว อัสมีย์ เจะมามะ
  รายชื่อบัณฑิตปีการศึกษา ๒๕๕๘ เลื่อนเข้ารับ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐
นาย ธนกฤต สุทธินันทโชติ

รายนามบัณฑิตทั้งหมด