รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

  รัฐศาสตรบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับ ๑
นางสาว เบญจรัตน์ ลาไหน
  รัฐศาสตรบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับ ๒
นางสาว คณิตษา ทวีรัตน์
นางสาว สุภาภรณ์ สุวรรณแข
นาย อิดริส เบ็นดุสะ
  รัฐศาสตรบัณฑิต   
นางสาว กิตติยาภรณ์ วรพันธ์
นางสาว จริยา ดิษโสภา
นาย เจนณรงค์ ประกอบ
นางสาว ไซนับ กูมะ
นาย ณรงค์เดช เมืองชนะ
๑o นาย ธนาวุฒิ สนหล๊ะ
๑๑ นาย บรรหาร สิงห์ชู
๑๒ นางสาว บุษกร บุญส่ง
๑๓ นาย ปองพล หนูเสน
๑๔ ส.ต.ต. พีรดนย์ ใหม่เพ็ชร
๑๕ นาย ภาณุพงศ์ สาสุธรรม
๑๖ นาย มูฮัมหมัด หลงมอมะ
๑๗ นางสาว รอบียะ หวังยี
๑๘ นาย วราคม ผิวเหลือง
๑๙ นาย วสันต์ ตุลา
๒o นางสาว วารุณี มหาผล
๒๑ นางสาว วิไลวรรณ คงประเสริฐ
๒๒ นางสาว สมฤทัย ใจทน
๒๓ นาย สันติ ชูเกิด
๒๔ นางสาว สุไรนี คนุงกากะ
๒๕ นางสาว เสาวลักษณ์ เตชะวันโต
๒๖ นาย อับดุลเลาะ ยะโอะ
๒๗ นางสาว อัสมา จำปากลาย
๒๘ นางสาว อาซีลา นิกะจิ
  รายชื่อบัณฑิตปีการศึกษา ๒๕๕๘ เลื่อนเข้ารับ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐
1 นางสาว นูรีตา    เหล๊าะอะ

รายนามบัณฑิตทั้งหมด