รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐

คณะนิติศาสตร์

    นิติศาสตรบัณฑิต
นางสาว จุฑารัตน์ อินทโน
นางสาว จุฬาลักษณ์ สะแลแม
นางสาว นิชานาถ สาลามะ
นาย ปณชัย พรหมเอี่ยม
นาย ปรินทร์ อิสมาอีน
นาย ปีย์มนัส ดินกามีน
นาย พงศธร สุวรรณรักษา
นาย พัชรพล มงคลสวัสดิ์
นาย พันธ์ศักดิ์ ศรีอินทร์
๑o นางสาว ภัทรวดี คำนึง
๑๑ นาย ยุติธรรม เหมรัตน์
๑๒ นางสาว โยษิตา ลาภานันท์
๑๓ นางสาว รุสมีนา แวดอยี
๑๔ นาย ศิวะ จงจิตต์
๑๕ นางสาว สะแกวัลย์ ดวงตา
๑๖ นางสาว สิตีมาเหรียม บาบวด
๑๗ นางสาว สุวิมล น้ำผุด
๑๘ นางสาว หัทยา สวนพิบูลย์
๑๙ นางสาว อลิสา แก้วปาน
๒o นางสาว อังสนา ยีสมัน
๒๑ นางสาว อัจฉราพร สงช่วย
๒๒ นางสาว อัจฉราวรรณ อิสโร
๒๓ นาย อัธกฤต สุภาพเจริญกุล
  รายชื่อบัณฑิตปีการศึกษา ๒๕๕๘ เลื่อนเข้ารับ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐
นางสาว ขรินทร์ทิพย์ ทิพย์รักษ์
นางสาว นูรตัสณิม อูเซ็ง
นาย พันธ์ศักดิ์ ศรีอินทร์
นางสาว ภควดี ทิพย์รักษ์
นาย เอกนรินทร์ ทองชู

รายนามบัณฑิตทั้งหมด