รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
นางสาว นัสรีน่า ไชยสงคราม
  วิทยาศาสตรบัณฑิต
นางสาว กนกวรรณ วิชัยดิษฐ์
นาย กิตติพงษ์ หมั่นเพียร
นาย คอลิด โต๊ะเก็ง
นาย ชัยศิริ สามารถ
นาย ณฤพล ตั้งรัตนไพบูลย์
นาย ณัฐชยา แซ่เจา
นางสาว ธัญญรัตน์ พรหมจันทร์
นาย ธีรวัฒน์ พิพัฒนานนท์
๑o นาย นรภัทร สืบสังข์
๑๑ นางสาว นิศาชล ทองกุล
๑๒ นางสาว ปรียะห์ เจะนะ
๑๓ นางสาว พิมพ์วิภา แย้มประดิษฐ์
๑๔ นาย ภาณุวัฒน์ ศรีสุวรรณชนะ
๑๕ นางสาว มูณีเราะห์ แวอุเซ็ง
๑๖ นางสาว วายุตา สุขแจ่ม
๑๗ นาย วิริยะ วิชัยยุทธ์
๑๘ นาย สันทัด ทรีย์มาติพันธ์
๑๙ นางสาว อัจจิมา เฟื่องฟู
๒o นางสาว อัสหมะ วายะ
๒๑ นาย อารภา อาแว

รายนามบัณฑิตทั้งหมด