รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  รัฐศาสตรบัณฑิต   
นางสาว ฑิฆัมพร หนิมุสา
นางสาว ดวงฤดี โรจน์ประสงค์
นางสาว นาริต้า จางวาง
นางสาว ปาตีเมาะ มูดอ
นางสาว เพชรอนงค์ คงเกลี้ยง
นางสาว มารีน หม้อแหละ
นางสาว วรรณวิภา วานา

รายนามบัณฑิตทั้งหมด