รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับ ๑
นางสาว กมลวรรณ มานะรุ่งเรือง
นางสาว พิชชาพร บุนนาค
นางสาว ภัทรมณี แก้วจันทร์
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับ ๒
นางสาว วรรณฤดี เลิศจิตต์ธรรม
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   
นางสาว กชกร เกตุแก้ว
นาย กัณฑ์อเนก ศรีวิริยะไพบูลย์
นาย กันตวัฒน์ ชูดรุ่ง
นางสาว กานต์ระวี ดาราหมานเศษ
นางสาว กานติพัชญ์ โชติธรรมโม
๑o นางสาว ขนิษฐา มณีน้อม
๑๑ นางสาว จันทร์สุดา โคกเขา
๑๒ นางสาว ชฎาภรณ์ สุขจันทร์
๑๓ นางสาว ชลิตา ทิพย์มณเทียร
๑๔ นาย ชัยกร เพ็ชรมณี
๑๕ นาย ชินวัตร ศรีเพ็ง
๑๖ นางสาว ชุตินันท์ อวะภาค
๑๗ นาย โชคดี ด้วงสา
๑๘ นางสาว โซเฟีย ปะจารา
๑๙ นาย ณรงค์ ภักดี
๒o นางสาว ตุลดา นุสคง
๒๑ นาย ทรงยศ แดงบัว
๒๒ นาย ทวีพงษ์ อภิลักขิตกุล
๒๓ นางสาว ทองทราย ว่องการ
๒๔ นางสาว ธัญรัศม์ สายชล
๒๕ นาย นภดล นุ่นเหว่า
๒๖ นาย นฤเทพ รุ่งพูนทรัพย์
๒๗ นางสาว พรทิพย์ ทองประทีป
๒๘ นางสาว พิชญาภัค พรมนุ่น
๒๙ นางสาว ภัททิยา ปานเทียบ
๓o นาย ภานุมาศ มณีโต
๓๑ นาย รัฐพล จินดาไส
๓๒ นางสาว วันวิสาข์ ดาหมาน
๓๓ นางสาว วิกานดา สงแก้ว
๓๔ นางสาว วิไล แก้วนาราย
๓๕ นางสาว ศศิประภา พูลภักดี
๓๖ นางสาว ศศิวิมล สุนทรวิไลกุล
๓๗ นางสาว ศิริขวัญ ภักดีชน
๓๘ นางสาว สกุลรัตน์ เกษา
๓๙ นางสาว สุพรรณี โอฬาร์ผล
๔o นางสาว สุภาพร ส่องแสง
๔๑ นางสาว สุรษา บุญศิลป์
๔๒ นางสาว อรกนก ทองเฝือ
๔๓ นาย อรุณ โต๊ะเป๊ะ
๔๔ นางสาว อัจฉรา สุขสม
๔๕ นางสาว อุสุมาพร คชผล
  รายชื่อบัณฑิตปีการศึกษา ๒๕๕๘ เลื่อนเข้ารับ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐
นาย ณัฐพล    ตั้งพิพัฒน์มงคล
นางสาว ณัฐาภรณ์    บุญยก
นาย ศรายุทธ    แกล้วทนงค์

รายนามบัณฑิตทั้งหมด