รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  วิทยาศาสตรบัณฑิต
นาย ธนากร อมรพจน์นิมมาน
นาย นิภัทร์ รัตนพยัต
นาย ภูรินท์ จิตโสภา

รายนามบัณฑิตทั้งหมด