รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร

Academic Year 2016-2017

Didyasarin International College
Digital Media Design

  Bachelor of Fine and Applied Art (Digital Media Design) (First Class Honors)
1 Mr. Sarid Charuphan
  Bachelor of Fine and Applied Art (Digital Media Design)
2 Miss Alisa Pislaengam
3 Miss Arseeyan Peema
4 Mr. Jarudech Sutthiruksawong
5 Miss Manita Khunjaroen
6 Miss Suphatcha Arrom
7 Miss Thanyasorn Kaewchoom

รายนามบัณฑิตทั้งหมด