รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับ ๑
นางสาว ณัฐกานต์ ตันศิริ
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับ ๒
นางสาว ซัลมา ขยันการ
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   
นาย กิตติธัช เทพรักษา
นางสาว กิรติ์กานต์ จิตพิทักษ์
นางสาว จุฑามณี มีโชค
นาย ชณัฐกาญจน์ ชุมสุวรรณ
นาย ชุติพนธ์ แซ่ลิ่ม
นางสาว ซากีนา โวลัมคาเด็ด
นาย ณัฎฐกรณ์ ศรีรุ้ง
๑o นาย ณัฐพล ทุ่งเย็น
๑๑ นาย ณัฐวัช ทองประศรี
๑๒ นาย ณัฐวี เจริญ
๑๓ นางสาว ธารินี ตำบัน
๑๔ นางสาว นิซอลีฮะห์ ดอเลาะ
๑๕ นางสาว นิภารัตน์ สุขบูรณ์
๑๖ นางสาว นูรดา คงพิน
๑๗ นางสาว นูรฮากีมะฮ์ สาและ
๑๘ นางสาว ปรียาภรณ์ สังข์น้อย
๑๙ นางสาว ผกามาศ เฟื่องรุ้ง
๒o นาย พงศกร พันธุ์วิกย์การ
๒๑ นางสาว พรเพ็ญ สักพันธ์
๒๒ นาย พันเลิศ เลิศบุษย์ศราคาม
๒๓ นางสาว พาตีเมาะ สือรี
๒๔ นาย ไพฑูรย์ ตันติธนอมร
๒๕ นาย ภาสวัฒน์ ทามี
๒๖ นาย มะฮูเซ็น ใจสมุทร
๒๗ นางสาว มารีฮะห์ ดูมีแด
๒๘ นาย ยุทธพงศ์ นวลจันทร์
๒๙ นางสาว รอกียะห์ สาและ
๓o นางสาว ลลิตตา สาเร๊าะ
๓๑ นาย ลัคสมันค์ ยาพระจันทร์
๓๒ นางสาว วรางคณา เอ็มเล่ง
๓๓ นาย วัชรพงศ์ คงถาวร
๓๔ นางสาว ศิรินทิพย์ ฉิมอินทร์
๓๕ นาย ศุภฤกษ์ บุญขัน
๓๖ นางสาว สุทธิณี หลีสาลา
๓๗ นางสาว สุภาพร แซ่อุ๋ย
๓๘ นางสาว อมรรัตน์ จันทมุณี
๓๙ นาย อามีรูล อีซอ
๔o นางสาว อารีสา วาเด็งพงษ์
๔๑ นางสาว อุมา นกหมุด
  รายชื่อบัณฑิตปีการศึกษา ๒๕๕๘ เลื่อนเข้ารับ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐
นาย กิตติธัช    เทพรักษา
นางสาว มาซีเตาะห์    มามุ

รายนามบัณฑิตทั้งหมด