รายนามบัณฑิต

เข้ารับประทานปริญญาบัตร ภาคการศึกษาที่ 1/2559
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
  คณะนิติศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  คณะนิเทศศาสตร์
  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ