นักศึกษาคะแนนยอดเยี่ยม

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 รุ่นที่ 17
  คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ
นางสาวนุชนาถ  นนทา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.61
สาขาวิชาการบัญชี
นางสาวนิภาพร  สมาจุน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.83
สาขาวิชาการตลาด
นางสาวรุสไลดา  เจะอูเซ็ง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.66
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวอารีนา  มะดาโอะ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.34
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
นางสาวรุ่งนภา  ราชศักดิ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.48
  คณะนิติศาสตร์
นายธนชาต  สุระคำแหง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.66
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวศุภาวรรณ  ชุมทอง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.64
  คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
นางสาววนัสนันท์  ศรีสัจจัง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.86
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
นางสาวธนัญญา  หนูทอง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.76
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
นางสาวกัลยรัตน์  เทพนิมิตร คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.91
  คณะนิเทศศาสตร์
นายนิรวิทธ์  งาสาน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.81
  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
นางสาวธนัชพร  ประหยัดทรัพย์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.84
สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
นายโปร  อักโขสุวรรณ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.52
  วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
นางสาวอัจฉรา  สันตะโร คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.51
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาวรัตนาภรณ์  อินทมโน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.71
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
นายพงศ์ดนัย  แซ่เจียง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.81
สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
นายธนวัฒน์  จงเจริญ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.69