รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑
นางสาว จารุวรรณ ขาวดี
นาย ปรวัฒน์ ทองคำ
  ศิลปศาสตรบัณฑิต
นางสาว กัญญาณี คงเปีย
นางสาว กาญจนา วาสงาม
นาย จตุพร ชูสง
นางสาว จิรวรรณ ทองสกุล
นาย ชัชวาล จำเริญวงศ์
นางสาว ชันยธรณ์ รองเดช
นาย ณัฐภัทร จิตรหมั้น
๑o นางสาว ทิฟานี อูเส็น
๑๑ นาย ปกรณ์ เทพสุริวงค์
๑๒ นางสาว ปวรวรรณ แก้วมณี
๑๓ นางสาว พัชรพร อุ้ยเพ็ชร
๑๔ นางสาว พิชญ์สิณี เปี่ยมศักดิ์กมล
๑๕ นาย รังสฤษฏ์ รักษ์วงศ์
๑๖ นาย วัชรพล จันทขวัญ
๑๗ นางสาว วีต้า สาและ
๑๘ นางสาว ศิรัณญา เฉลิมกิตติยาภรณ์
๑๙ นาย สิงห์ชัย ลิ่มเนี่ยว
๒o นาย สุรเดช ขะสิงขะเด
๒๑ นางสาว อิศรา นุ่นสวัสดิ์
๒๒ นางสาว อุษา จันทร์เอิบ