รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

  
บริหารธุรกิจบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับ ๒
นางสาว กรกนก ศรีเพ็ชร
นางสาว กรรณิการ์ อินทองมาก
นางสาว นิภาพร สุดด้วง
นางสาว ปาริฉัตร ทองหวาน
นาย ปิติกร เสาวคนธ์
นางสาว ยานีรา สอลาหมาด
นางสาว รัตนาภรณ์ เทพฉิน
นางสาว อรวรรณ สงพราน
บริหารธุรกิจบัณฑิต   
นาย กณพพงศ์ ทวีรัตน์
๑o นางสาว กนกวรรณ เข็มทิพย์
๑๑ นางสาว กมลชนก ปุ๋ยรุก
๑๒ นางสาว กมลวรรณ ศักดิ์พรหม
๑๓ นางสาว กรกนก ทองนอก
๑๔ นางสาว กฤษตะวัน วชิระมณี
๑๕ นาย กษิดิ์เดช กาญจนเพ็ญ
๑๖ นางสาว กัญญาพัชร ชิตชลธาร
๑๗ นางสาว กุลวรา วิลาทร
๑๘ นาย เกียรติพันธ์ ผันยืนยง
๑๙ นางสาว ขนิษฐา องศารา
๒o นางสาว ขวัญหทัย เมืองทอง
๒๑ นางสาว จันจิรา แซ่หลี
๒๒ นาย จิรายุ ภู่พงศ์ประพันธ์
๒๓ นาย จิรายุ สาวิชชโก
๒๔ นางสาว จุฑามาศ เกื้อมี
๒๕ นางสาว จุไรพร เจริญผล
๒๖ นางสาว ฉัตรศิริ ภัทรเศรษฐ์พล
๒๗ นาย ชวรวย มาศจร
๒๘ นางสาว ไซมาศ ดอรอเซ๊ะ
๒๙ นางสาว ฐนิตา ยิ้มเยื้อน
๓o นางสาว ฐานิตา แก้วประดิษฐ์
๓๑ นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิตตพงศ์
๓๒ นาย ถิรพล สินมณี
๓๓ นางสาว ทิพกร ผ่องแผ้ว
๓๔ นางสาว ธนพร ตะนุสะ
๓๕ นาย ธนพล ณรงค์กูล
๓๖ นาย ธนภูมิ สุวรรณวงศ์
๓๗ นางสาว ธนิกา ศรีษะน้อย
๓๘ นางสาว ธนิชภรณ์ พลายเพ็ชร์
๓๙ นางสาว ธมลวรรณ หมีนทอง
๔o นาย ธรรณพ สว่างแข
๔๑ นางสาว ธิดารัตน์ บัวสุข
๔๒ นางสาว นพวรรณ บัวแก้ว
๔๓ นางสาว นฤมล บุญละเอียด
๔๔ นางสาว นาฏสุภา พัศจาลจุล
๔๕ นางสาว นารีมา มะเห๊าะ
๔๖ นางสาว นีโนรา เซ๊ะ
๔๗ นางสาว นุฮายาดี อุดมศาสตร์สกุล
๔๘ นางสาว นูรมา มะสาแม
๔๙ นางสาว นูไรดา มูเซ๊ะ
๕o นางสาว นูไรดา เหล็มเจริญ
๕๑ นางสาว บุญศรี อิดทิ้ง
๕๒ นางสาว ปนัดดา สุขสีเสน
๕๓ นางสาว ปิยนุช พินชนะ
๕๔ นางสาว ปิยรัตน์ เอียดหม้ง
๕๕ นางสาว ฝนทิพย์ เพ็ชร์เทพ
๕๖ นาย พรรษวุฒิ สาครินทร์
๕๗ นางสาว พราวนภา นพกุล
๕๘ นางสาว พิรามล อุดโหล
๕๙ นางสาว พุทธชาด หนูแก้ว
๖o นางสาว พุธิดา แซ่โค้ว
๖๑ นางสาว แพรวพรรณ ฑุติยะกุลพันธ์
๖๒ นาย ภควัชร ไชยสุวรรณ
๖๓ นางสาว ภรณ์พิมล ชุมนุม
๖๔ นางสาว ภัทรวดี แก้วอุทัย
๖๕ นางสาว มณีรัตน์ แซ่มั่น
๖๖ นางสาว มนัลญา มินแหละ
๖๗ นางสาว มนัสชนก อินทกูล
๖๘ นาย เมธาสิทธิ์ พุทธชาติ
๖๙ นางสาว ยุวดี ประกอบบุญ
๗o นางสาว เยาวลักษณ์ สุขเอียด
๗๑ นางสาว รัชนี ก้งจี้
๗๒ นางสาว รัตนา อะทะวงค์
๗๓ นางสาว รูวัยดา อาแซ
๗๔ นาย วรรธนะพงศ์ วิโนทัย
๗๕ นางสาว วรวรรณ บือซา
๗๖ นางสาว วริศา ห่อแป้น
๗๗ นางสาว วาสนา เสือนามอญ
๗๘ นางสาว วินัดตา ชายเกตุ
๗๙ นางสาว วิภารัตน์ นวลนาค
๘o นางสาว วิภาวี คลองยวน
๘๑ นาย วิรัตน์ หลีเห้ง
๘๒ นางสาว วิไลลักษณ์ ปิติ
๘๓ นาย วีรทัต ตระกูลมณี
๘๔ นางสาว ศิริลักษณ์ แก้วมณี
๘๕ นางสาว ศิวนาถ ศรีษะน้อย
๘๖ นางสาว สาริณี แก้วภักดี
๘๗ นางสาว สาริณี แยนา
๘๘ นาย สิทธิชัย หมัดศรี
๘๙ นางสาว สุนิษา คงเทพ
๙o นางสาว สุภาวดี จีนบวช
๙๑ นาย สุรสีห์ ชูแสง
๙๒ นางสาว สุรัสวดี ด้วงดำ
๙๓ นางสาว สุริสา เพียรเก็บ
๙๔ นางสาว เสาวลักษณ์ ไกรรักษ์
๙๕ นาย หมัดอาซิม เจ๊ะอาแซ
๙๖ นางสาว อรจิรา บุญเสน
๙๗ นางสาว อรุณวตี หมัดอะดั้ม
๙๘ นางสาว อังคณา เทพนุ้ย
๙๙ นางสาว อาทิตติยา จันทร์กระจ่าง
๑oo นางสาว อารยา วชิรญากุล
๑o๑ นางสาว อาไอเสาะ ยาแม
๑o๒ นางสาว อีลฮัม สาและ
๑o๓ นางสาว อูไรน่า สาเฮาะ
๑o๔ นางสาว ฮัสวานีย์ สะอิเต๊ะ
๑o๕ นางสาว ฮาบีบ๊ะ การีอูมา
๑o๖ นาย ฮูไซมี มะเย็ง

  
รายชื่อบัณฑิตปีการศึกษา ๒๕๕๘ เลื่อนเข้ารับ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐
1 นางสาว ซูไลลา    ดอเลาะ
2 นางสาว สารีนา    สาอะ