รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

 
บริหารธุรกิจบัณฑิต   
นาย เกียรติขจร จารุศักดาเดช
นาย จีระศักดิ์ แก้วห่อทอง
นาย ณัฐวุฒิ แก่นแก้ว
นาย ธนบัตร เชาว์เฉลิมพงศ์
นาย ธีรภัทร ถิ่นท่าเรือ
นาย ปัฏติยา คงเพ็ชร
นาย ปิยะ สมบุญ
นาย พศวัต เกตศรัทธา
นางสาว อารีรัตน์ ไชยสุวรรณ