รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร

Academic Year 2016-2017
Didyasarin International College

  Bachelor of Business Administration (International Business Management) (First Class Honors)
1 Miss Chollada Daman
2 Mr. Kawin Leelanat
  Bachelor of Business Administration (International Business Management)
3 Miss Ampatcha Chanasit
4 Miss Arissara Hassane
5 Mr. Moohammad Billa
6 Miss Zazwan Maroseh